Ontwerpbestemmingsplan ‘Vera Eijbershof, Bato’sweg 2020’ en ontwerp-beeldkwaliteitplan ‘Vera Eijbershof’

Kern: Oosterbeek
IDN: 0204ob

Beschrijving

Ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de  nieuwbouw van tien grondgebonden woningen, met een maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijk 5 meter en 8 meter hoogte, in het gebied achter (ten zuiden van) Bato’sweg 17 en 19 in Oosterbeek. Op dit moment is het perceel in gebruik als volkstuin. Ter plaatse van de ontwikkeling geldt op dit moment het bestemmingsplan ‘Oosterbeek-Zuid 2016’ met de bestemming 'Wonen – Uit te werken 1'. In deze bestemming zijn kaders aangegeven waarbinnen het college van burgemeester en wethouders het bestemmingsplan mag uitwerken in een concrete woonbestemming met een verkeersontsluiting. In totaal mogen er maximaal 16 woningen gerealiseerd worden op het terrein volgens de uit te werken bestemming ‘Wonen – Uit te werken 1’. Op dit moment wordt invulling gegeven aan de ontwikkeling van een deel van het terrein met 10 woningen. Om de woningen daadwerkelijk mogelijk te maken is, op basis van de uitwerkingsregels uit het geldende bestemmingsplan, een uitwerkingsplan (nieuw bestemmingsplan) noodzakelijk, waarbij het college van burgemeester en wethouders bevoegd is het bestemmingsplan vast te stellen. 

Ontwerp-beeldkwaliteitplan

Het ontwerp-beeldkwaliteitplan is een concretisering van het welstandsbeleid voor de specifieke locatie. In het ontwerp-beeldkwaliteitplan wordt aangegeven op welke wijze de ruimtelijke kwaliteit in het gebied wordt bereikt. Dit gebeurt door een visie op het onderscheid tussen de openbare ruimte en de bebouwing en door het stimuleren van een uitgesproken kwaliteit van de te bouwen woningen. 

Plangebied

Het plangebied van beide plannen heeft betrekking op het perceel aan de Bato'sweg, tussen en achter de huisnummers 17 en 19 in Oosterbeek. Het plangebied bestaat uit het kadastrale perceel Oosterbeek sectie D, nummers 9354 (gedeeltelijk) en 7449 (gedeeltelijk). In de zuidzijde grenst het plangebied aan de (woon)percelen aan de Kerkeland, in het westen door de woonpercelen aan de Engelenhof en in het oosten door het perceel aan de Bato’sweg 21.

Ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Vera Eijbershof, Bato’sweg 2020’ en het ontwerp-beeldkwaliteitplan ‘Vera Eijbershof’ met ingang van woensdag 8 juli 2020 gedurende 6 weken, dus tot en met 18 augustus 2020, ter inzage liggen in het gemeentehuis. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien op de gemeentelijke applicatie Mijnomgeving.

Tijdens genoemde termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken over het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerp-beeldkwaliteitplan. Zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Renkum. Zienswijzen over het ontwerp-beeldkwaliteitplan richt u aan de gemeenteraad van Renkum Schriftelijke zienswijzen richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Renkum respectievelijk de gemeenteraad van Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u tijdig, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via de gemeente (026) 33 48 111. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan dan wel bij de opstelling van het definitieve beeldkwaliteitplan.
 

Planbestanden

Digitaal bestemmingsplan