Ontwerpbestemmingsplan ‘Valkenburglaan 1, 2019’

Kern: Oosterbeek
IDN: 0196ob

Beschrijving

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op Valkenburglaan 1 in Oosterbeek. Het doel van het bestemmingsplan is om het geldende plan te actualiseren en aan te passen aan de nieuwe, deels vergunde, plannen. De bebouwing aan de Valkenburglaan 1 heeft de bestemming 'Sport - Manege'. Deze bestemming blijft in het nieuwe bestemmingsplan gelijk. Op de locatie bevindt zich een manege, restaurant en een bedrijfswoning. Het totale complex is overgegaan in andere handen. Door de nieuwe eigenaar is de bedrijfsvoering gewijzigd. Tot voor kort had de manege een publieksfunctie. De manege functioneerde daarnaast ook als pensionstalling. De huidige eigenaar richt zich specifiek op de wedstrijdsport. De publieksfunctie is komen te vervallen. Het gevolg hiervan is dat het aantal paarden dat op de manege gehouden wordt is afgenomen.  De wedstrijdpaarden worden direct bij de rijhal in de al bestaande stallen geplaatst. De stallen in het bijgebouw aansluitend op het restaurant zijn komen te vervallen. In dit gebouw komt een sportschool. Daarnaast zal een kantoor gebouwd worden. Ook is de logistiek op de locatie gewijzigd. Het manege gedeelte heeft inmiddels een ontsluiting op de Sonnenberglaan. Het restaurant de sportschool en de nieuw te bouwen kantoorruimte worden ontsloten via de huidige aansluiting op de Valkenburglaan. Dit bestemmingsplan zorgt voor de planologische vertaling van de eerdere verleende vergunningen, de feitelijke situatie, de veranderde bedrijfsvoering en het mogelijk maken van het kantoor.

Het plangebied aan de Valkenburglaan 1 ligt in de hoek van de Valkenburglaan en de Sonnenberglaan. Ten noorden van het perceel liggen bospercelen van het landgoed De Sonnenberg. Ten westen van het complex liggen bospercelen van het landgoed De Bilderberg. Aan de zuid- en oostzijde liggen weilanden. Ten zuidoosten van de locatie staat de voormalige boswachters/ tuinmanswoning (Sonnenberglaan 5).

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de kadastrale percelen Oosterbeek, sectie B, nummers 1122, 1123, 1148, 1149, 1150 en voor een heel klein deel op 1170.

Ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan ‘Valkenburglaan 1, 2019’ met ingang van woensdag 29 mei 2019 gedurende 6 weken, dus tot en met 9 juli 2019, ter inzage ligt in het gemeentehuis. Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de gemeentelijke applicatie Mijnomgeving.

Tijdens genoemde termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Renkum. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u tijdig, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via het secretariaat van het team ROM op (026) 33 48 493. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan.

Planbestanden

Digitaal bestemmingsplan / planbestanden