Ontwerpbestemmingsplan ‘Utrechtseweg 443a, 2020’

Kern: Doorwerth
IDN: 0201dw

Beschrijving

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de nieuwbouw van een woning aan de Utrechtseweg 443a in Doorwerth. Op het perceel aan de Utrechtseweg 443a is sinds lange tijd een woning aanwezig (deze valt onder het overgangsrecht van het huidige bestemmingsplan).  Aangezien de woning niet meer voldoet aan de huidige eisen en dicht op de perceelsgrens staat, is de initiatiefnemer voornemens de bestaande bebouwing te slopen en een nieuwe woning op een ander deel van het perceel te bouwen (iets verder van de straat en de perceelsgrens af). Omdat de woning verplaatst wordt en er nu geen bouwvlak voor de woning is opgenomen is een nieuw bestemmingsplan gemaakt waarin een bouwvlak is opgenomen voor de nieuwe woning en een voorwaardelijke verplichting is opgenomen om de oude woning te slopen.

Het plangebied heeft betrekking op het perceel aan de Utrechtseweg 443a in Doorwerth (in de wijk Kievitsdel). Dit perceel ligt tussen de percelen van 441 en 443 in. Het plangebied is bekend als kadastraal perceel Doorwerth sectie B, nummer 566 (grotendeels). 

Ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan ‘Utrechtseweg 443a, 2020’ met ingang van woensdag 19 augustus 2020 gedurende 6 weken, dus tot en met 29 september 2020, ter inzage ligt in het gemeentehuis. Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de gemeentelijke applicatie Mijnomgeving.

Tijdens genoemde termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Renkum. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u tijdig, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via het secretariaat van de gemeente Renkum via (026) 33 48 111. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan.

Planbestanden

Digitaal bestemmingsplan

Digitaal bestemmingsplan: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0274.bp0201dw-on01