Ontwerpbestemmingsplan ‘Uiterwaarden kasteel Doorwerth 2022’

Kern: buitengebied
IDN: 0206bg

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Uiterwaarden kasteel Doorwerth 2022’, met ingang van woensdag 14 september 2022 gedurende 6 weken, dus tot en met 25 oktober 2022, ter inzage ligt.

Over welke locatie gaat het en wat houdt het plan in?

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op 2 gebieden nabij kasteel Doorwerth in de uiterwaarden bij de Nederrijn aan de Fonteinallee. Het Geldersch Landschap en Kasteelen is voornemens om enkele (extensief gebruikte) agrarische percelen ten oosten van het kasteel en ten westen van de stuw bij Driel om te zetten in een natuurbestemming (nieuwe natuur) waarbij extensief agrarisch medegebruik mogelijk blijft. Daarnaast wil men het terrein ten noorden van het kasteel deels omzetten naar een groter landschappelijk ingepast parkeerterrein. Daar wordt nu al geparkeerd, dat wordt nu beter ingericht voor extra parkeerplaatsen. Om diverse redenen is daar behoefte aan. Omdat de herinrichting van de locatie naar natuur en de uitbreiding van de parkeervoorzieningen bij het kasteel nu niet (geheel) mogelijk zijn wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt.

Het plangebied omvat de volgende kadastrale percelen: kadastrale gemeente Renkum sectie C percelen 2169, 3054, 3055, 3417 en 3820. Aan de noordzijde van het plangebied ligt de Fonteinallee en daarachter ligt de stuwwal met de uitgestrekte bossen van de Veluwe. Aan de zuidzijde grenst het plangebied aan de Nederrijn. De uitbreiding van de parkeerplaats wordt gerealiseerd ten noorden van het kasteel zelf op perceel 740 en is gelegen aan de Fonteinallee 2.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 14 september 2022 in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien in het gemeentehuis.

Indienen zienswijzen

Iedereen kan vanaf 14 september 2022 voor de duur van 6 weken, dus tot en met 25 oktober 2022, een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) kenbaar maken over het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan richt u aan de gemeenteraad van Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u tijdig, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via de gemeente op (026) 33 48 111. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan.

Planbestanden

Digitaal bestemmingsplan