Ontwerpbestemmingsplan ‘Lawijckerhof 6 e.o., 2021’ en ontwerp beeldkwaliteitplan ‘Lawijckerhof 6’

Kern: Wolfheze
IDN: 0203wh

Beschrijving

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie van de voormalige Open hof kerk (Burchtkerk) aan de Lawijckerhof 6 en het voormalige zalencentrum De Burcht/Dorpshuis Wolfheze  aan de Macharislaan 15 in Wolfheze. Beiden hebben hun functie verloren. De Burcht wordt gesloopt en daarvoor in de plaats komen 2 twee-onder-één-kap-woningen. Het kerkgebouw blijft behouden en wordt omgevormd tot 4 woningen. Omdat woningbouw en het gebruik van het kerkgebouw voor wonen nu nog niet is toegestaan wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid. In dit nieuwe bestemmingsplan krijgt het terrein een woonbestemming.

Het ontwerp-beeldkwaliteitplan is een concretisering van het welstandsbeleid voor de specifieke locatie. In het ontwerp-beeldkwaliteitplan wordt aangegeven op welke wijze de ruimtelijke kwaliteit in het gebied wordt bereikt. Dit gebeurt door een visie op het onderscheid tussen de openbare ruimte en de bebouwing en door het stimuleren van een uitgesproken kwaliteit van de te bouwen woningen.

Het plangebied van beide plannen heeft betrekking op het perceel aan Lawijckerhof 6 en Macharislaan 15  in Wolfheze. Het gebied wordt begrensd door de Lawijckerhof in het noorden, de Macharislaan in het westen, de Johan Stratiuslaan in het oosten en in het zuiden door de tuinen van de woningen aan de Burchtlaan. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de kadastrale percelen Oosterbeek, sectie A, nummers 395, 396, 624 en 625.

Ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Lawijckerhof 6 e.o., 2021’ en het ontwerp-beeldkwaliteitplan ‘Lawijckerhof’ met ingang van woensdag 28 oktober 2020 gedurende 6 weken, dus tot en met 8 december 2020, ter inzage liggen in het gemeentehuis. Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

Tijdens genoemde termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken over het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerp-beeldkwaliteitplan bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad van Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Geef daarbij aan of deze zienswijze betrekking heeft op het ontwerpbestemmingsplan en/ of het ontwerp-beeldkwaliteitplan. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u tijdig, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via de gemeente op (026) 33 48 111. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan dan wel bij de opstelling van het definitieve beeldkwaliteitplan.

Planbestanden

Digitaal bestemmingsplan / planbestanden