Ontwerpbestemmingsplan ‘Ketsheuvel 34, 2019’

Kern: Renkum
IDN: 0200rh

Beschrijving

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de nieuwbouw van een woning aan de Ketsheuvel 34 in Renkum. Op de locatie staat al een woning van 2 lagen met kap (goothoogte 7 meter en nokhoogte van 11 meter)  met een 1-laagse aanbouw. Dit wordt allemaal gesloopt. Daarvoor komt een lagere duurzame nieuwe woning van 1 laag met een kleine kap (goothoogte 3 meter en nokhoogte van 6 meter).

De nieuwe woning is dus lager en wordt iets verschoven op het woonperceel  (richting het oosten en noorden). Daarmee komt de woning deels buiten het huidige bouwvlak van het huidige bestemmingsplan te liggen. De verplaatsing van de woning is onder andere in verband met de duurzaamheid van de woning noodzakelijk en wenselijk. Om daarmee optimaal gebruik te kunnen maken van licht (o.a. in de woning) en zon op het dak (o.a. zonnepanelen).

Als de nieuwe woning voor 50% of meer in het bouwvlak van het huidige bestemmingsplan was blijven liggen, zou een bestemmingsplanwijziging niet nodig zijn. Dan kan de verschuiving mogelijk gemaakt worden met een zogenaamde 'buitenplanse afwijking'. Dit is een korte omgevingsvergunningsprocedure. Maar de nieuwe woning van Ketsheuvel 34 ligt voor iets meer dan 50% buiten het bestaande bouwvlak. Daarom is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Overigens heeft het hele perceel nu al een woonbestemming, waardoor nu ook al overal (noorden en oosten) op het perceel (bij)gebouwen zijn toegestaan. Dat verandert dus niet. Maar wel deels de locatie van het hoofdgebouw (en dus het bouwvlak) op het perceel. Anderzijds is de locatie van de nieuwbouw al (groten)deels bebouwd met een, te slopen, aanbouw van de huidige woning.

Het plangebied ligt aan de weg Ketsheuvel op nummer 34 in Renkum. Het plangebied bevat de volgende kadastrale percelen: Renkum, sectie C, nummers 5411 en 6104. De locatie sluit aan alle kanten aan op de bestaande bebouwing.

Ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Ketsheuvel 34, 2019’ met ingang van woensdag 27 februari 2019 voor de duur van 6 weken, dus tot en met 9 april 2019 ter inzage ligt in het gemeentehuis. Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de gemeentelijke applicatie Mijnomgeving.

Tijdens genoemde termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Renkum. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u tijdig, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via het secretariaat van het team ROM op (026) 33 48 493. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan.

Planbestanden

Digitaal bestemmingsplan / planbestanden