Ontwerpbestemmingsplan ‘Hartenseweg 7, 2020’ en ontwerp-beeldkwaliteitplan ‘Hartenseweg 7’

Kern: Renkum
IDN: 0207bg

Beschrijving

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de nieuwbouw van een woning aan de Hartenseweg 7 in Renkum ter plaatse van een bestaande (paarden)schuur. De (paarden)schuur, die op enige afstand van de weg ligt, wordt daarbij gesloopt en op dezelfde plek komt een woning met een iets kleinere oppervlakte. Tegelijkertijd wordt een groot deel van het perceel als natuur ingericht.

Het ontwerp-beeldkwaliteitplan is een concretisering van het welstandsbeleid voor de specifieke locatie. Met het ontwerp-beeldkwaliteitplan wordt geregeld dat de woning een goede en passende (ruimtelijke) kwaliteit krijgt en het terrein natuurlijk wordt ingericht.

Het plangebied heeft betrekking op het perceel aan de Hartenseweg 7, gelegen tussen de woningen aan de Hartenseweg 5 en 9 in Renkum. Het plangebied is bekend als kadastraal perceel Renkum, sectie A, nummer 3517.

Ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Hartenseweg 7, 2020’ en het ontwerp-Beeldkwaliteitplan ‘Hartenseweg 7’ met ingang van woensdag 30 september 2020 gedurende 6 weken, dus tot en met 10 november 2020, ter inzage liggen in het gemeentehuis. Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

Tijdens genoemde termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken over het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerp-beeldkwaliteitplan bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad van Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Geef daarbij aan of deze zienswijze betrekking heeft op het ontwerpbestemmingsplan en/ of het ontwerp-beeldkwaliteitplan. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u tijdig, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via de gemeente op (026) 33 48 111. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan dan wel bij de opstelling van het definitieve beeldkwaliteitplan.

Planbestanden

Digitaal bestemmingsplan / planbestanden