Ontwerpbestemmingsplan ‘Europalaan 98, 2018’

Kern: Renkum
IDN: 0193rh

Beschrijving

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de woning aan de Europalaan 98, de (bedrijfs)panden aan de Europalaan 98a, 98b, 98c en het pand aan de Molenweg 24 in Renkum.

Het bestemmingsplan heeft als doel om op de hoek van de Europalaan - Bergerhof 4 grondgebonden woningen te realiseren. Op dit moment is daar 1 woning toegestaan. Tegelijkertijd krijgen de bestaande en voormalige bedrijfsloodsen een deels andere bestemming. Deze oude loodsen zijn het waard om te behouden. Daarom is gezocht naar functies om deze toekomstbestendig te kunnen gebruiken. In deze loodsen met een bedrijfsbestemming is eerder met vergunning een kinderdagopvang / buitenschoolse opvang toegestaan. Deze maatschappelijke functie wordt nu in het bestemmingsplan opgenomen. De loodsen krijgen een gemengde bestemming waarin een beperkte maatschappelijke functie in is toegestaan, maar ook lichte bedrijvigheid (met name opslag) en een paar functies onder de noemer cultuur en ontspanning. De huidige mogelijkheid om ten behoeve van de nu nog toegestane bedrijvigheid productiegerichte detailhandel toe te staan vervalt.

Het pand Molenweg 24, gelegen naast en direct tegen de voormalige bedrijfswoning aan de Europalaan 98 heeft nu nog een bedrijfsbestemming waar, door een speciale aanduiding ook een fysiotherapiepraktijk is toegestaan. De fysiotherapiepraktijk gaat weg uit het pand. Het pand krijgt daarom de bestemming 'Wonen' voor maximaal 1 woning. Dit sluit beter aan bij het karakter van de (hoofdzakelijke) woonstraat Molenweg, de uitstraling van het pand en het feit dat het pand direct tegen het nu ook als woning bestemde pand Europalaan 98 ligt.

De voormalige bedrijfswoning aan de Europalaan 98 heeft nu nog een bedrijfsbestemming waarbinnen slechts een bedrijfswoning is toegestaan. Voor deze bedrijfswoning is eerder een vergunning verleend om dit te gebruiken als gewone woning met tuin. Dit wordt nu vastgelegd in het bestemmingsplan. Ook is eerder een vergunning verleend om in een deel van de daarbij behorende aangebouwde gebouwen een bed & breakfast te starten. Ook dit wordt nu vastgelegd in het bestemmingsplan.

Het plangebied ligt ten noorden van en nabij het centrum van Renkum en wordt omsloten door de Bergerhof aan de noordkant, de Europalaan aan de oostzijde en de Molenweg aan de zuidzijde. Aan de westkant sluit de locatie aan op de bestaande bebouwing. De locatie voor de nieuwe woningen is gesitueerd op het meest noordelijke deel van de locatie nabij de kruising Bergerhof / Frans Campmanweg / Europalaan. Het plangebied bevat de volgende kadastrale percelen: Renkum, sectie C, nummers 8238, 8239, 8341, 8342, 8343 en 8344.

Ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Europalaan 98, 2018’ met ingang van woensdag 22 augustus 2018 voor de duur van 6 weken, dus tot en met 2 oktober 2018. Ter inzage ligt in het gemeentehuis. Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de gemeentelijke applicatie Mijnomgeving.

Tijdens genoemde termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Renkum. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u tijdig, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via het secretariaat van het team ROMop (026) 33 48 493. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan.

Planbestanden

Digitaal bestemmingsplan / planbestanden