Ontwerpbestemmingsplan ‘Duitsekampweg, Boven Heide 2022’, ontwerp-‘beeldkwaliteitplan Boven Heide’, ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid en vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit

Kern: Wolfheze
IDN: 0192wh

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders (college) maakt bekend dat voor het woningbouwproject Boven Heide aan de Duitsekampweg in Wolfheze het ontwerpbestemmingsplan ‘Duitsekampweg, Boven Heide 2022’, het ontwerp-‘beeldkwaliteitplan Boven Heide Wolfheze’ en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid met ingang van woensdag 14 september 2022 gedurende 6 weken, dus tot en met 25 oktober 2022, ter inzage liggen. Daarnaast heeft het college op 6 september 2022 een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen wat inhoudt dat geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden voor dit project.

Plangebied

Het plangebied wordt als volgt globaal begrensd: in het noorden door de Duitsekampweg en de woningen met tuinen aan de Duitsekampweg 32A, 34, 34A en 36. In het westen door de het agrarische perceel van Duitsekampweg 58-60 (Barenbrug B.V.). In het zuiden door de spoorlijn Utrecht-Arnhem. In het oosten door tuinen van de woningen aan Duitsekampweg 32, de Lindenboomlaan 52-70 (even nummers), de garages aldaar en in het zuidoosten door de groenstrook nabij Lindenboomlaan 42-50 (even nummers). Het betreft de kadastrale percelen Oosterbeek, sectie A, nummers 1310, 1233, 1234, 1235, 1236, 1244, 1243 (deels) en 394 (zandpad).

Voorgeschiedenis

Reeds in januari 2010 zijn het stedenbouwkundig plan en de kaders vastgesteld voor dit project. Op basis daarvan is een voorlopig ontwerpinrichtingsplan gemaakt die weer vertaald is in een ontwerpbestemmingsplan en een ontwerp-beeldkwaliteitplan.

Ontwerpbestemmingsplan

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op o.a. op de gronden waar voorheen de houtzagerij Willemsen Naaldhout gevestigd was in het noordwesten van Wolfheze. Tegenwoordig wordt de locatie van de oude houtzagerij 'Boven Heide' genoemd. Het terrein ligt al vele jaren braak. De plannen zijn om 50 grondgebonden woningen in verschillende typologieën te bouwen samen met  de inrichting van de openbare ruimte en een geluidsscherm. Omdat de bouw van woningen nu nog niet mogelijk is wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. 

Ontwerp-beeldkwaliteitplan

Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan is een concretisering van het welstandsbeleid voor de specifieke locatie. Het ontwerp-beeldkwaliteitplan geeft inzicht in de beoogde ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en directe omgeving in het plangebied. Het betreft een aanvullend onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota en zal, na vaststelling worden gebruikt bij de toetsing van bouwplannen en de beoordeling van inrichtingsplannen. Het beeldkwaliteitplan wordt na vaststelling onderdeel van de welstandsnota van de gemeente Renkum.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid

De geplande woningen worden conform de Wet geluidhinder aangemerkt als geluidgevoelige bestemming. Om te kunnen voldoen aan geluidsnormen wordt een geluidscherm opgericht. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat, na realisatie van het geluidscherm, op de gevels van met name de verdiepingen van de nieuwe woningen in het zuiden van het plangebied de voorkeursgrenswaarde als gevolg van geluid van spoorlijn Utrecht-Arnhem wordt overschreden. Hiervan kan ontheffing worden verleend en is een ontwerpbesluit hogere waarden opgesteld dat tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Uiteindelijk is het doel van de wet- en regelgeving dat het geluid binnen de woning aan de maximaal toegestane binnenwaarde voldoet (33 dB). Met het treffen van isolatiemaatregelen in en aan de nieuwe woningen is het mogelijk hieraan te voldoen.

Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit

Uit de vormvrije m.e.r. beoordeling die ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan is uitgevoerd blijkt dat er door het plan geen belangrijk negatieve milieugevolgen optreden. Het college van burgemeester en wethouders heeft dan ook besloten dat er geen milieueffectrapportage (m.e.r.) hoeft te worden opgesteld voor het bestemmingsplan. Formeel heeft het college daarmee een besluit genomen over de vormvrije m.e.r.-beoordeling van het project. De vormvrije m.e.r.-beoordeling is opgenomen als bijlage in het ontwerpbestemmingsplan

Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Deze beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Indienen van een zienswijze is ook niet mogelijk. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure waarvoor het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de ter inzagelegging van de  bestemmingsplanprocedure van bijbehorende ontwerpbestemmingsplan ‘Duitsekampweg, Boven Heide 2022’.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 14 september 2022 in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp-beeldkwaliteitplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid zijn (ook) in te zien in het gemeentehuis. De ‘vormvrije m.e.r-beoordeling’, waarop het college het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit heeft genomen, is in te zien als bijlage van het ontwerpbestemmingsplan ‘Duitsekampweg, Boven Heide 2022’.

Indienen zienswijzen

Iedereen kan vanaf 14 september 2022 voor de duur van 6 weken, dus tot en met 25 oktober 2022, een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) een zienswijze kenbaar maken over het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerp-beeldkwaliteitplan en/ of het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid. Over het ‘vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit’ kunnen geen zienswijzen ingediend worden.

  • Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-beeldkwaliteitplan richt u aan de gemeenteraad van Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. 
  • Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Geef in uw zienswijze aan of deze betrekking heeft op het ontwerpbestemmingsplan en/ of het ontwerp-beeldkwaliteitplan dan wel op het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u tijdig, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via de gemeente op (026) 33 48 111. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan dan wel bij de opstelling van het definitieve beeldkwaliteitplan dan wel bij de vaststelling van het definitieve besluit hogere grenswaarden geluid.

Planbestanden

Digitaal bestemmingsplan