Ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 147, 2022’, ontwerp-beeldkwaliteitplan ‘Hoveniershof’ en vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit

Kern: Renkum
IDN: 0221rh

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders (college) maakt bekend dat voor het woningbouwproject Hoveniershof aan de Dorpsstraat 147-147a in Renkum het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 147, 2022’ en het ontwerp-beeldkwaliteitplan ‘Hoveniershof – Renkum’ met ingang van woensdag 7 september 2022 gedurende 6 weken, dus tot en met 18 oktober 2022, ter inzage liggen. Daarnaast heeft het college op 30 augustus 2022 een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen wat inhoudt dat geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden voor dit project.

Over welke locatie gaat het en wat houdt het ontwerpbestemmingsplan in?

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie aan de Dorpsstraat 147-147a in Renkum. Ter plaatse is nu onder andere een hoveniersbedrijf gevestigd. De bedrijfsfunctie zal vervallen en de (bedrijfs)bebouwing zal gesloopt worden en vervangen door 9 grondgebonden woningen met tuinen, parkeren en ontsluitingsweg op de Dorpsstraat. Er komt een hek tussen het gebied en het Overhoff, dat alleen bij noodgevallen gebruikt wordt als doorgang voor hulpdiensten. De woningen krijgen een woonbestemming met een bouwvlak en de ontsluitingsweg en het parkeren krijgen een verkeersbestemming. De bestaande woning aan de Dorpsstraat 147 blijft behouden.

Omdat deze nieuwe ontwikkeling niet past in het nu nog geldende bestemmingsplan moet een nieuw bestemmingsplan opgesteld worden. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 147, 2022’ is dat nieuwe bestemmingsplan.
Het plangebied is gelegen in het gebied tussen de Dorpsstraat en het Overhoff. Het plangebied wordt globaal begrensd door de woning met tuin aan de Dorpsstraat 149 in het westen, in het oosten door de woningen met tuinen aan de Dorpsstraat 141, 143 en 145 en Leeuwenstraat 4 en 6 en in het noorden door de woningen met tuinen aan de Overhoff 13, 15 en 27. Het plangebied bestaat uit de percelen, die kadastraal bekend zijn als gemeente Renkum, sectie D, perceelnummers 2253, 2258, 2327, 2731, 2732, 3025, 3026, 3217 en 3218.

Ontwerp-beeldkwaliteitplan

Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan is een concretisering van het welstandsbeleid voor de specifieke locatie. Het ontwerp-beeldkwaliteitplan geeft inzicht in de beoogde ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en directe omgeving in het plangebied. Het betreft een aanvullend onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota en zal, na vaststelling worden gebruikt bij de toetsing van bouwplannen en de beoordeling van inrichtingsplannen. Het beeldkwaliteitplan wordt na vaststelling onderdeel van de welstandsnota van de gemeente Renkum.

Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit

Uit de vormvrije m.e.r. beoordeling die ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan is uitgevoerd blijkt dat er door het plan geen belangrijk negatieve milieugevolgen optreden. Het college van burgemeester en wethouders heeft dan ook besloten dat er geen milieueffectrapportage (m.e.r.) hoeft te worden opgesteld voor het bestemmingsplan. Formeel heeft het college daarmee een besluit genomen over de vormvrije m.e.r.-beoordeling van het project. De vormvrije m.e.r.-beoordeling is opgenomen als bijlage in het ontwerpbestemmingsplan

Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Deze beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Indienen van een zienswijze is ook niet mogelijk. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure waarvoor het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de ter inzagelegging van de  bestemmingsplanprocedure van bijbehorende ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 147, 2022’.

Stukken ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 7 september 2022 in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-beeldkwaliteitplan zijn (ook) in te zien in het gemeentehuis. 
De ‘vormvrije m.e.r-beoordeling’, waarop het college het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit heeft genomen, is in te zien als bijlage van het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 147, 2022’.

Indienen zienswijzen

Iedereen kan vanaf 7 september 2022 voor de duur van 6 weken, dus tot en met 18 oktober 2022, een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) een zienswijze kenbaar maken over het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerp-beeldkwaliteitplan. Over het ‘vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit’ kunnen geen zienswijzen ingediend worden.

Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-beeldkwaliteitplan richt u aan de gemeenteraad van Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Geef in uw zienswijze aan of deze betrekking heeft op het ontwerpbestemmingsplan en/ of het ontwerp-beeldkwaliteitplan. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u op tijd, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via de gemeente op (026) 33 48 111. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan dan wel bij de opstelling van het definitieve beeldkwaliteitplan. 

Planbestanden

Digitaal bestemmingsplan