Ontwerpbestemmingsplan ‘Bram Streeflandweg 56, 2019’

Kern: Renkum
IDN: 0199rh

Beschrijving

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de  nieuwbouw van een woning aan de Bram Streeflandweg 56 in Renkum. Op de locatie staat al een woning met diverse grote bijgebouwen. Die zullen worden gesloopt. Daarvoor komt een duurzame nieuwe woning van 1 laag met een kleine kap met grasdak.

De nieuwe woning wordt iets verschoven op het woonperceel  (richting het westen) en iets verder van de straat af. Daarmee komt de woning deels buiten het huidige bouwvlak van het huidige bestemmingsplan te liggen. De verplaatsing van de woning is onder andere in verband met de bijzondere vorm (driehoekig) en de duurzaamheid van de woning noodzakelijk en wenselijk.

Als de nieuwe woning voor 50% of meer in het bouwvlak van het huidige bestemmingsplan blijft liggen zou een bestemmingsplanwijziging niet nodig zijn. Dan kan de verschuiving mogelijk gemaakt worden met een zogenaamde 'buitenplanse afwijking'. Dit is korte omgevingsvergunningsprocedure. Maar de nieuwe woning van Bram Streeflandweg 56 ligt de nieuwe woning iets meer dan 50% buiten het bouwvlak. Daarom is een nieuw bestemmingsplan nodig. Overigens is de locatie van de nieuwbouw al grotendeels bebouwd met een, te slopen, bijgebouw bij de huidige woning.

Het plangebied  ligt aan de weg Bram Streeflandweg 56 in Renkum. Het plangebied bevat de volgende kadastrale percelen: Het plangebied bestaat uit de kadastrale percelen Renkum sectie B, nummer 3234 en nummer 3875 (deels). De locatie sluit aan de noordkant aan op de Bram Streeflandweg/Nieuwe Fluitersmaatscheweg. In het westen en zuiden liggen weilanden. Aan de oostzijde ligt een terrein braak waar binnenkort nieuwe woningen worden gebouwd.

Ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan ‘Bram Streeflandweg 56, 2019’ met ingang van woensdag 22 mei 2019 gedurende 6 weken, dus tot en met 2 juli 2019, ter inzage ligt in het gemeentehuis. Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de gemeentelijke applicatie Mijnomgeving.

Tijdens genoemde termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Renkum. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u tijdig, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via het secretariaat van het team ROM op (026) 33 48 493. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan.

Planbestanden

Digitaal bestemmingsplan / planbestanden