Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde geluid locatie ‘Utrechtseweg 443a in Doorwerth’

Kern: Doorwerth

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij van plan is om met toepassing van artikel 110a en volgende van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde van maximaal 51 dB en 57 dB vast te stellen voor de geluidbelasting op de buitengevels van de nieuw te bouwen woning aan de Utrechtseweg 443a in Doorwerth. Het gaat hierbij om de bouw van een nieuwe woning op het perceel waarbij de bestaande woning wordt gesloopt. De nieuw te bouwen woning komt iets verder van de N225 af te liggen dan de bestaande woning. 

Vaststelling van de hogere grenswaarde voor geluid op de gevels van de nieuwe woning is noodzakelijk omdat uit onderzoek is gebleken dat net niet overal voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als gevolg van het wegverkeerslawaai van de A50 (51 dB) en de N225 (57 dB). Wel wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van de N782 en de Van der Molenallee. Uiteindelijk is het doel dat het geluid binnen de woning aan de maximaal toegestane binnenwaarde voldoet (33 dB(A)). Met het treffen van (extra) isolatiemaatregelen is eenvoudig hieraan te voldoen.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken, waaronder het akoestisch onderzoek, voor de herbouw van de woning aan de Utrechtseweg 443a liggen met ingang van woensdag 26 augustus 2020 voor 6 weken ter inzage in het gemeentehuis, dus tot en met 6 oktober 2020. Voor de nieuwe woning aan de Utrechtseweg 443a in Doorwerth is tevens een ontwerpbestemmingsplan opgesteld te weten ‘Utrechtseweg 443a, 2020’. Dit plan ligt ook ter inzage.

Tijdens de genoemde termijn kunnen belanghebbenden, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Renkum. Schriftelijke zienswijzen richt u aan het college, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u op tijd, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via het secretariaat van de gemeente via (026) 33 48 111.De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve besluit hogere grenswaarde.

Planbestanden