Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde geluid locatie ‘Lawijckerhof 6 e.o.’

Kern: Wolfheze

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij van plan is om met toepassing van artikel 110a en volgende van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde geluid van maximaal 49 dB vast te stellen voor de geluidbelasting op de tweede verdieping van enkele gevels (met name zuid- / oostgevels) van de nieuw te bouwen woningen naast en in de voormalige Open Hof kerk aan de Lawijckerhof 6 en het voormalige zalencentrum De Burcht aan de Macharislaan 15 in Wolfheze. Vaststelling van de hogere grenswaarde voor geluid op de gevels van de nieuwe woningen is noodzakelijk omdat uit onderzoek is gebleken dat net niet overal voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als gevolg van het wegverkeerslawaai van de A50. Wel wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van de N783 (Wolfhezerweg) en de voorkeursgrenswaarde van 55 dB als gevolg van de spoorlijn Arnhem-Utrecht.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken, waaronder het akoestisch onderzoek, voor de woningen op de locatie van de voormalige Open Hof kerk en het voormalige zalencentrum De Burcht liggen met ingang van woensdag 28 oktober 2020 voor 6 weken ter inzage in het gemeentehuis, dus tot en met 8 december 2020. Voor de woningen aan de Lawijckerhof 6 / Macharislaan 15 is tevens een ontwerpbestemmingsplan opgesteld, te weten ‘Lawijckerhof 6 e.o., 2021’. Dit plan ligt ook ter inzage. 

Tijdens de genoemde termijn kunnen belanghebbenden, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Renkum. Schriftelijke zienswijzen richt u aan het college, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u op tijd, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via het secretariaat van de gemeente via (026) 33 48 111.De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve besluit hogere grenswaarde.

Planbestanden