Ontwerp omgevingsvergunning en ‘ontwerp-verklaring van geen bedenkingen’ realisatie Zonnevelden Quadenoord bij Renkum

Kern: Renkum
IDN: 0202rh

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn om via de ‘uitgebreide voorbereidingsprocedure’ een omgevingsvergunning en te verlenen voor de bouw van 2 zonnevelden op 2 agrarische percelen op het landgoed Quadenoord. Op 25 september 2019 heeft de gemeenteraad van Renkum hiervoor de ‘ontwerp-verklaring van geen bedenkingen afgegeven’. De percelen liggen ten westen van (het fietspad van) Wijde-Veldpad ten noorden van het dorp Renkum. Het gaat om de kadastrale percelen Renkum, sectie A, nummers 492 (deels) en 252 en sectie B nummer 781 (deels).

Het gaat om 2 percelen met een gezamenlijke oppervlakte van circa 15,7 hectare (het noordelijk deel circa 6,1 hectare en zuidelijk deel circa 9,6 hectare). Daarvan zal ongeveer 11,8 hectare bedekt worden met zonnepanelen (circa 75% van het plangebied) en circa 4 hectare als natuur. De zonnevelden zullen natuurvriendelijk worden ingericht onder andere door tussen/onder de panelen bloemrijk grasland aan te leggen en te beheren, waardoor ook hier extra natuurwaarde wordt gecreëerd. Om het open landschap zo open mogelijk te houden is rekening gehouden met de hoogte van de panelen. De panelen worden circa 2 meter hoog (beginnend op 70 cm tot 1 m hoogte) en met een helling van circa 15%.

De aanleg van de zonnevelden is een gezamenlijk initiatief van landgoed Quadenoord, Chint Solar Nederland en Vallei Energie. De zonnevelden zijn hiermee voor het landgoed een nieuw verdienmodel dat bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen (onder andere terugbrengen CO2-uitstoot) en aan een sluitende exploitatie voor het landgoed. De zonnevelden leveren groene stroom ter grootte van circa 4000 huishoudens. Ook zorgt het initiatief er voor dat extra natuur aan deze locatie wordt toegevoegd waar dat nu niet is (intensief agrarisch gebruik). Daarnaast kunnen inwoners ook participeren in de zonnevelden.

In het geldende bestemmingsplan zijn de gronden bestemd als ‘Agrarisch gebied met landschapswaarden’. Het project is in strijd met deze bestemming. Daarom wordt besluit voor de omgevingsvergunning voor het bouwen en inrichten van het terrein voorbereid met de uitgebreide procedure op grond van paragraaf 3.3 van de Wabo.

Ter inzage

De ontwerpvergunning (inclusief de ontwerp-‘verklaring van geen bedenking’) ligt samen met alle relevante stukken (zoals bouwtekeningen en de ruimtelijke onderbouwing), met ingang van woensdag 6 november 2019 voor de duur van 6 weken ter inzage, dus tot en met 17 december 2019, ter inzage ligt in het gemeentehuis van Renkum in Oosterbeek. Ook is het plan digitaal in te  zien op de landelijke website via: www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke applicatie MijnOmgeving.

Naast het traject voor de omgevingsvergunning voor de bouw en aanleg van de zonnevelden is een aparte vergunningaanvraag ingediend bij de provincie in het kader van de Wet natuurbescherming. De onderdelen over de Wet natuurbescherming zijn dus geen onderdeel van de nu voorliggende aanvraag en procedure.

Gedurende de termijn van inzage kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum, Postbus 9100, 6860 HA in Oosterbeek. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de gemeente, onder vermelding van het betreffende ontwerpbesluit, telefoon (026) 33 48 111. De in die periode ingediende zienswijzen worden meegewogen bij de verdere besluitvorming over vergunning en de ‘verklaring van geen bedenkingen’.

Planbestanden

Digitaal bestemmingsplan / planbestanden

Digitaal bestemmingsplan: www.ruimtelijkeplannen.nl