Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) haven Groene Waarden

Het college van burgemeester en wethouders van Renkum maakt (mede namens de provincie Gelderland) bekend dat vanaf 29 mei 2019 tot en met 9 juli 2019 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) met informatie over de ontwikkeling van een haven aan de Neder-Rijn ter plaatse van het circulaire bedrijventerrein GroeneWaarden aan de Fonteinallee 14 in Doorwerth ter inzage ligt. Door deze bekendmaking gaat de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) formeel van start. Eenieder kan gedurende bovengenoemde periode adviezen over de inhoud van het op te stellen milieueffectrapport (MER) aandragen (zienswijzen indienen).

Aanleiding

Ten zuiden van de kern Doorwerth liggen, in de uiterwaarden van de Neder-Rijn, de terreinen van de voormalige steenfabriek van Wienerberger aan de Fonteinallee 14-22. Sinds januari 2015 is Hooijer Renkum B.V. hier gestart met haar activiteiten. Hooijer Renkum B.V. was voorheen enkel gevestigd aan de noordrand van Renkum, maar is omwille van een uitbreiding van haar circulaire activiteiten gestart aan de Fonteinallee 14 in Doorwerth. Hier worden houtige reststromen en bermgras verwerkt tot brand- en grondstof voor onder meer diverse biomassacentrales en de papierfabriek van Parenco.

Een toename in bedrijfsactiviteit heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat de verkeersstromen tussen de fabriek van Hooijer Renkum B.V. en Parenco overlast veroorzaakt bij de bewoners van de wijk Kievitsdel van Doorwerth. Bewoners hebben aangegeven zorg te hebben over toename van deze hinder als alle groeiambities van Parenco en Hooijer worden gerealiseerd. Mede hierdoor is het idee naar voren gekomen om de opties voor transport over water te verkennen. Daarbij heeft Parenco BV aangegeven dat ze, op termijn, alle aanvoer van biomassa over water wenst te ontvangen. Onderzoek naar de haalbaarheid van de aanleg van een insteekhaven ter plaatse van Hooijer Renkum B.V. is dan ook een logische vervolgstap. Hiervoor is subsidie ontvangen van de provincie. De haven zal aanvankelijk alleen worden gebruikt voor de afvoer van materialen, maar op termijn mogelijk ook aanvoer. De insteekhaven dient geschikt te zijn voor de beroepsvaart met schepen tot categorie Va (schepen tot een lengte van  110 meter). Het plangebied waar de insteekhaven gerealiseerd moet worden grenst aan de oostzijde aan de gronden van Hooijer Renkum B.V. In het zuiden grenst het plangebied aan de oever van de Neder-Rijn.

Om onder andere de haven mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan (gemeenteraad bevoegd gezag) en een ontgrondingsvergunning (provincie Gelderland) nodig. Verder zullen nog meerdere vergunningen en ontheffingen nodig zijn. Gelet op de aard en omvang van deze voorgenomen activiteiten, moet voor de besluitvorming over het bestemmingsplan de ontgrondingsvergunning ook een milieueffectrapportageprocedure (m.e.r.-procedure) doorlopen worden.

Wat gaan we onderzoeken?

De keuzes die gemaakt moeten worden in het kader van deze ontwikkeling moeten weloverwogen genomen worden. Hierbij dient milieu een volwaardige plek te krijgen in de afweging en besluitvorming. Hiervoor wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

In het (nog op te stellen)  Milieueffectrapport (MER) worden de milieueffecten van de voorgnomen activiteiten zoals de aanleg van de haven en het bestemmen van de bedrijfsactiviteiten op de locatie aan de hand van een aantal alternatieven beschreven. Het MER draagt daardoor bij aan het maken van het definitieve ligging en  inrichting van de haven  en vormt hiermee ook de basis van het vast te stellen bestemmingsplan.  Gebruik makend van deze informatie, kan de initiatiefnemer een voorkeursalternatief uitwerken dat in een bestemmingsplan wordt vastgelegd en waarvoor de benodigde vergunningen worden aangevraagd.

De eerste stap in deze m.e.r.-procedure is de terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD bevat onder andere een omschrijving van de achtergronden en doelen van het project, een beschrijving van het planvoornemen en alternatieven voor de inrichting die worden onderzocht alsmede een opsomming van de milieuaspecten en beoordelingscriteria die in het MER aan bod zullen komen. De NRD is in feite een document waarin is aangegeven wat in het MER onderzocht gaat worden en hoe dat gedaan gaat worden. Het MER zelf zal pas een hele tijd later opgesteld en ter inzage gelegd worden.

Ter inzage en reactiemogelijkheid

De NRD ligt met ingang van 29 mei 2019 tot en met 9 juli 2019 voor een ieder ter inzage bij de gemeente Renkum, Generaal Urquhartlaan 4, 6860 HA Oosterbeek. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder een schriftelijke zienswijze kenbaar maken bij de gemeente Renkum.

De NRD vormt tevens de basis voor de raadpleging van de adviseurs en bestuursorganen die op grond van de wet bij de voorbereiding van het bestemmingsplan worden betrokken. Daarnaast zal ook de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd worden om advies uit te brengen over de NRD.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de terinzagelegging vindt tevens op woensdagvond 12 juni 2019 een openbare inloopbijeenkomst  plaats waarin een nadere toelichting op de ontwikkeling van het terrein / haven en de m.e.r.-procedure wordt gegeven. Er vindt geen plenaire presentatie of uitleg plaats maar u kunt wel de NRD inzien en vragen stellen. U kunt deze avond binnenlopen vanaf 19:30 uur tot 21:30 uur.

Vervolgstappen

Binnengekomen reacties worden gebruikt bij het vaststellen van de definitieve reikwijdte en detailniveau van het MER. Deze zullen de basis vormen voor het opstellen van het Milieueffectrapport. Mede op basis van de uitkomsten van dit MER zal een voorkeursontwerp worden gedefinieerd, dat in het bestemmingsplan wordt vastgelegd. Het ontwerpbesluit tot vaststelling van het MER wordt te zijner tijd samen met het ontwerp bestemmingsplan openbaar gemaakt. De verwachting is in het eerste kwartaal van 2020 het ontwerp van het bestemmingsplan samen met de MER ter inzage worden gelegd.