Nico Bovenweg 44: Ontwerpbestemmingsplan, ontwerp-beeldkwaliteitplan, ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid en vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit

Kern: Oosterbeek
IDN: 0194ob

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders (college) maakt bekend dat voor het woningbouwproject BovenParck aan de Nico Bovenweg 44 in Oosterbeek het ontwerpbestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44, 2021’, het ontwerp-beeldkwaliteitplan ‘Nico Bovenweg’ en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid met ingang van woensdag 23 december gedurende 6 weken, dus tot en met 2 februari 2021, ter inzage liggen. Daarnaast heeft het college op 15 december 2020 een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen wat inhoudt dat geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden voor dit project. 

Plangebied

Het plangebied van alle hiervoor genoemde plannen en besluiten heeft betrekking op het perceel aan Nico Bovenweg 44 in Oosterbeek. Op dit terrein is nu Moviera gevestigd. Het plangebied is bekend als kadastraal perceel Oosterbeek, sectie C, nummer 5518. Het gebied wordt begrensd door de Nico Bovenweg in het noorden, het appartementencomplex aan de Nico Bovenweg 55 en een stuk bos in het westen, de tuinen van de woningen aan de Graaf Ottolaan (even nummers) in het oosten en in het zuiden door de tuinen van de woningen en appartementen aan de Graaf van Rechterenweg 51 en 53.

Voorgeschiedenis

In april 2019 zijn voor dit woningbouwproject de ruimtelijke kaders en het stedenbouwkundig model (model 2) vastgesteld. Op basis daarvan is een voorlopig ontwerpinrichtingsplan gemaakt die weer vertaald is in een ontwerpbestemmingsplan. Voor het project is ook een ontwerp-beeldkwaliteitplan gemaakt. 

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de nieuwbouw van (hoofdzakelijk grondgebonden) woningen op het terrein aan de Nico Bovenweg 44. Op dit moment heeft het hele terrein een maatschappelijke bestemming. De plannen zijn om de bestaande bebouwing te slopen en er maximaal 55 woningen in verschillende woning categorieën te realiseren inclusief een ontsluitingsweg, parkeren en enkele groenvoorzieningen. Omdat deze nieuwe ontwikkeling niet past in het nu nog geldende bestemmingsplan moet een nieuw bestemmingsplan opgesteld worden. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44, 2021’ is dat nieuwe bestemmingsplan.

Ontwerp-beeldkwaliteitplan

Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan is een concretisering van het welstandsbeleid voor de specifieke locatie. Het ontwerp-beeldkwaliteitplan geeft inzicht in de beoogde ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en directe omgeving in het plangebied. Het betreft een aanvullend onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota en zal, na vaststelling worden gebruikt bij de toetsing van bouwplannen en de beoordeling van inrichtingsplannen. Het beeldkwaliteitplan wordt na vaststelling onderdeel van de welstandsnota van de gemeente Renkum.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid

De geplande woningen worden conform de Wet geluidhinder aangemerkt als geluidgevoelige bestemming. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat op de gevels van de nieuwe woningen de voorkeursgrenswaarde als gevolg van geluid van de spoorlijn Arnhem-Utrecht wordt overschreden. Hiervan kan ontheffing worden verleend en is een ontwerpbesluit hogere waarden opgesteld dat tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Uiteindelijk is het doel van de wet- en regelgeving dat het geluid binnen de woning aan de maximaal toegestane binnenwaarde voldoet (33 dB). Met het treffen van isolatiemaatregelen in en aan de nieuwe woningen is het mogelijk hieraan te voldoen.

Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit

Uit de vormvrije m.e.r. beoordeling die ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan is uitgevoerd blijkt dat er door het plan geen belangrijk negatieve milieugevolgen optreden. Het college van burgemeester en wethouders heeft dan ook besloten dat er geen milieueffectrapportage (m.e.r.) hoeft te worden opgesteld voor het bestemmingsplan. Formeel heeft het college daarmee een besluit genomen over de vormvrije m.e.r.-beoordeling van het project. De vormvrije m.e.r.-beoordeling is opgenomen als bijlage in het ontwerpbestemmingsplan

Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Deze beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Indienen van een zienswijze is ook niet mogelijk. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure waarvoor het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de ter inzagelegging van de  bestemmingsplanprocedure van bijbehorende ontwerpbestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44, 2021’.

Ter inzage

Het ontwerp-beeldkwaliteitplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid zijn vanaf 23 december 2020 tot en met 23 februari 2021 in te zien in het gemeentehuis en op deze website. Eerder hebben we in de krant en op deze pagina vermeld dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44, 2021’ dan ook ter inzage zou liggen. Dit is voor de digitale versie van het bestemmingsplan niet gelukt, omdat het digitale bestemmingsplan door een softwareprobleem niet geplaatst kon worden op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

Als bekend is wanneer het digitale bestemmingsplan geplaatst is op die landelijke website start de termijn van 6 weken voor het ontwerpbestemmingsplan opnieuw. We maken dit bekend. Omdat het ontwerpbestemmingsplan al wel sinds 23 december 2020 in papieren vorm ter inzage ligt in het gemeentehuis en ook al sinds 23 december 2020 in pdf-vorm te vinden is op onze website (zie de onderstaande documenten) kunt u al het ontwerpbestemmingsplan bekijken en een zienswijze indienen.

Als het gelukt is om het ontwerpbestemmingsplan te plaatsen op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de onderstaande link gebruiken om het digitale bestemmingsplan in te zien.

De ‘vormvrije m.e.r-beoordeling’, waarop het college het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit heeft genomen, is in te zien als bijlage van het ontwerpbestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44, 2021’. Dit document kunt u ook vinden in de onderstaande documenten, onderdeel ‘Bijlagen’, en dan bij ‘bijlage 2.

Zienswijze

Tijdens genoemde termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken over het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerp-beeldkwaliteitplan en/ of het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid. Over het ‘vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit’ kunnen geen zienswijzen ingediend worden.

  • Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-beeldkwaliteitplan richt u aan de gemeenteraad van Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. 
  • Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Geef in uw zienswijze aan of deze betrekking heeft op het ontwerpbestemmingsplan en/ of het ontwerp-beeldkwaliteitplan dan wel op het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze vragen wij u tijdig, dat wil zeggen bij voorkeur minimaal een week voor afloop van de termijn, een afspraak te maken via de gemeente op (026) 33 48 111 of (026) 33 48 368. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan dan wel bij de opstelling van het definitieve beeldkwaliteitplan dan wel bij de vaststelling van het definitieve besluit hogere grenswaarden geluid. 

Planbestanden

Digitaal bestemmingsplan