Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur)

Inwoners hebben recht om informatie van de overheid. Dit is geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

In het raadsinformatiesysteem, op overheid.nl en op deze website vindt u de meeste beleidsdocumenten, verordeningen en nota’s. Als u meer informatie wilt, kunt u een verzoek doen aan het collega van burgemeester en wethouder tot het openbaar maken van bepaalde informatie. Dit heet een Wob-verzoek.

Indienen Wob-verzoek

Een Wob-verzoek kunt u mondeling of schriftelijk indienen. Onze voorkeur gaat uit naar schriftelijk. Zo staat uw verzoek duidelijk op papier en kunnen er geen misverstanden over ontstaan. Stuur uw Wob-verzoek per e-mail naar info@renkum.nl of per post naar Gemeente Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.

Voorwaarden

Zorg ervoor dat uw verzoek aan de volgende voorwaarden voldoet. Pas dan kunnen wij uw verzoek in behandeling nemen.

  • Uw verzoek moet voorzien zijn van uw naam, postadres en handtekening.
  • Geef zo duidelijk mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • De informatie gaat over een bestuurlijke aangelegenheid. Dat betekent dat de informatie moet gaan over het beleid van de gemeente. Ook de voorbereiding en uitvoering van het beleid valt onder een bestuurlijke aangelegenheid.
  • Vermeld zo duidelijk mogelijk welke documenten u wilt ontvangen.
  • De informatie die u vraagt is aanwezig bij de gemeente.

Deze regels gelden ook voor verzoeken op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who).

Reactietermijn

Voor een Wob-verzoek geldt een beslistermijn van 4 weken. We mogen de beslissing één keer 4 weken uitstellen. Daarnaast kan er verder uitstel plaatsvinden als uw verzoek over een derde gaat. U ontvangt een brief als we de beslissing uitstellen.

Kennen wij uw verzoek toe? Dan ontvangt u de informatie meestal tegelijk met het besluit. Wij versturen de informatie nog niet als een derde partij betrokken is. Zo heeft deze de kans om in bezwaar te gaan.

Kosten

Een Wob-verzoek indienen is gratis. Voor het maken van kopieën van de gevraagde informatie kunnen wij kosten in rekening brengen. U kunt er ook voor kiezen om de informatie gratis in te zien in het gemeentehuis in plaats van op papier te ontvangen.