Indienen Woo-verzoek

Inwoners hebben recht op informatie van de overheid. Dit is geregeld in de Wet open overheid (Woo). Dit is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

In het raadsinformatiesysteem, op overheid.nl en op deze website vindt u de meeste beleidsdocumenten, verordeningen en nota’s. Als u meer informatie wilt, kunt u een verzoek doen aan het college van burgemeester en wethouders tot het openbaar maken van bepaalde informatie. Dit heet een Woo-verzoek.

Indienen Woo-verzoek

Een Woo-verzoek kunt u mondeling of schriftelijk indienen. Onze voorkeur gaat uit naar schriftelijk. Zo staat uw verzoek duidelijk op papier en kunnen er geen misverstanden over ontstaan. Stuur uw Woo-verzoek per e-mail naar info@renkum.nl of per post naar Gemeente Renkum, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek. De wijze van indienen van een Woo-verzoek kan dit jaar (2022) veranderen. 

Voorwaarden

Zorg ervoor dat uw verzoek aan de volgende voorwaarden voldoet. Pas dan kunnen wij uw verzoek in behandeling nemen.

  • Vermeld in uw verzoek uw naam en postadres.
  • Geef zo duidelijk mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • De informatie gaat over een bestuurlijke aangelegenheid. Dat betekent dat de informatie moet gaan over het beleid van de gemeente. Ook de voorbereiding en uitvoering van het beleid valt onder een bestuurlijke aangelegenheid.
  • Vermeld zo duidelijk mogelijk welke documenten u wilt ontvangen.
  • De informatie die u vraagt is aanwezig bij de gemeente.
  • Vergeet niet uw handtekening te zetten onder het verzoek.

Deze regels gelden ook voor verzoeken op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who).

Reactietermijn

Voor een Woo-verzoek geldt een beslistermijn van 4 weken. We mogen de beslissing één keer 2 weken uitstellen. Daarnaast kan er verder uitstel plaatsvinden als uw verzoek over een derde gaat. U ontvangt een brief als we de beslissing uitstellen.

Kennen wij uw verzoek toe? Dan ontvangt u de informatie meestal tegelijk met ons besluit. Wij versturen de informatie nog niet als een derde partij betrokken is. Zo heeft deze de kans om in bezwaar te gaan.

Kosten

Een Woo-verzoek indienen is gratis. Voor het maken van kopieën van de gevraagde informatie kunnen wij kosten in rekening brengen. U kunt er ook voor kiezen om de informatie gratis in te zien in het gemeentehuis in plaats van op papier te ontvangen.