Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft.

Onder een bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld: de gemeentelijke bijdrage in de exploitatielasten van het samenwerkingsverband.

Een verbonden partij voert taken uit, die de gemeente ook zelf (eigenstandig) zou kunnen doen, maar waarbij  een gezamenlijke uitvoering (samenwerking) efficiënter is. Soms is wel sprake van een financieel, maar niet van een bestuurlijk belang. Dan is er geen sprake van een verbonden partij. Voorbeeld: de bibliotheek die wel door de gemeente wordt gesubsidieerd, maar waarin de gemeente geen rol vervult in het bestuur.