Samenwerkingsvormen

In de meest gevallen wordt de samenwerking met een verbonden partij geregeld in een zgn. gemeenschappelijke regeling.

Gemeenschappelijke regelingen kunnen worden gezien als verlengd lokaal bestuur, met als doel het beleid en beheer op de betrokken terreinen voor de gemeente uit te voeren. In het algemeen geldt dat voor een gemeenschappelijke regeling wordt gekozen als de gemeente dit beleid en beheer niet alleen of niet doeltreffend of doelmatig kan uitvoeren. Een voorbeeld daarvan is de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM), waarbinnen wordt samengewerkt op het terrein van volksgezondheid, veiligheid (rampenbestrijding) en de brandweer. Een andere vorm van samenwerking is die in de vorm van een vennootschap, zoals de ACV (afvalinzameling).