Verordeningen

Naast landelijke wetgeving zijn er ook lokale wetten en regels. Sommige roepen verplichtingen in het leven, aan andere kunt u juist rechten ontlenen.

Verordeningen en beleidsregels zijn wetgevende regelgeving op gemeentelijke niveau. Deze regelingen gelden voor iedereen binnen de gemeente. De belangrijkste en meest omvangrijke zijn de:

Algemeen Plaatselijke Verordening

Binnen de gemeente Renkum geldt een Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). In de APV staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. De gemeenteraad stelt de APV vast. U vindt in de APV onder andere bepalingen over orde en veiligheid op de openbare weg, over toezicht op evenementen, toezicht op openbare inrichtingen, maatregelen tegen overlast en baldadigheid, bescherming van het milieu en stoken van vuur.

In de APV wordt in sommige gevallen aan het college van burgemeester en wethouders en/of de burgemeester de bevoegdheid gegeven om nadere regels vast te stellen. Zij hebben van deze bevoegdheid als volgt gebruik gemaakt:

  • het college en de burgemeester hebben een Algemeen aanwijzingsbesluit APV 2015 vastgesteld. In dit besluit staan onder meer de hondenlosloopgebieden binnen de gemeente Renkum en het parkeerbeleid voor grote voertuigen.
  • Het college heeft Regels voor gebruik openbare ruimte in de gemeente Renkum 2017 vastgesteld. De grondslag van deze Regels is artikel 2:10 van de APV. In dat APV-artikel is een verbod opgenomen om een voorwerp op of aan de weg te plaatsen als dit hinderlijk of gevaarlijk is. In de regels is dit verbod uitgewerkt, met inachtneming van de volgende uitgangspunten. Bij het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg:
    • mag de veiligheid van verkeersdeelnemers niet in gevaar komen,
    • mogen hulpdiensten niet worden belemmerd en
    • mag er niets worden beschadigd.

Daarnaast zijn in de regels voorwaarden opgenomen die gelden voor het plaatsen van specifieke voorwerpen, zoals uitstallingen, aankondigingsborden, spandoeken en versieringen en bouwmateriaal. Het is verboden een voorwerp op of aan de weg te plaatsen als dit in strijd is met de Regels.

Al onze overige regelgeving vindt u op overheid.nl

De regelgeving van Renkum vindt u op overheid.nl.
Wilt u alle regelgeving weten die op uw lokatie van toepassing is (dus van gemeente, waterschap èn provincie), ga dan naar de zoekpagina op overheid.nl. Typ in het veld ‘zoek op locatie’ de cijfers van uw postcode.

Alle gemeentes, waterschappen en provincies zijn wettelijk verplicht om al hun regelgeving op overheid.nl te publiceren. Wij zetten deze regelgeving daarom niet meer op onze eigen website.