Verkeer rondom Parenco

Een fabriek als Smurfitt Kappa Parenco levert veel verkeersbewegingen op. De vrachtwagens komen en gaan via de N225. Deze weg is in beheer bij Provincie Gelderland.

Samen met Smurfitt Kappa Parenco en de provincie kijken wij naar een aanpak om de verkeersafwikkeling te verbeteren. 

Bewegwijzering naar de 2 ingangen van Parenco

Op dit moment verwijst de bebording alleen naar de oostelijke ingang, te weten industrieterrein Veerweg. Er is geen bewegwijzering die verwijst naar de westelijke ingang. Vanuit de gemeente is geadviseerd om via bebording ook naar deze ingang te verwijzen. We willen hiermee het aantal 'verdwaalde' vrachtwagens op de Veerweg in Heveadorp verminderen. 

Aanleg Snelfietsroute Arnhem-Wageningen (Nederrijnpad) langs N225

Het deel van het Nederrijnpad dat door de Jufferswaard gaat, is een innovatief fietspad dat verwarmd zal worden met restwarmte van Parenco. Er zal dus niet gestrooid hoeven worden in het natuurgebied. Daarnaast wordt het fietspad vrijliggend gemaakt tussen de Bokkedijk en de N225 waardoor fietsers voorrang krijgen op de kruising. 

Parkeerproblematiek langs Bokkedijk

Ondanks het parkeerverbod op de Bokkedijk parkeren er toch nog altijd vrachtwagens op de Bokkedijk. Parenco geeft boetes op als zij dat constateren. De politie en handhaving controleert hier ook regelmatig op. Bij de aanpassingen voor de snelfietsroute wordt de toegang tot de Bokkedijk beperkt zodat vrachtwagens er minder makkelijk op kunnen rijden. Ook wordt de Bokkedijk versmald om het parkeren te ontmoedigen.