Stand van zaken

Omwonenden uit de gemeente Renkum ervaren klachten – geur, geluid, verkeer en trillingen- uit de omgeving van Parenco.

Sinds de ingebruikname in 2016 van de 2e papiermachine – PM2- voor verpakkingspapier is het aantal klachten aanzienlijk toegenomen. De overlast van geur wordt op dit moment als grootste probleem ervaren.

Voordat de vergunning van maart 2015 aan Parenco verleend werd, is een milieueffectrapportage – MER – opgesteld. Een MER brengt de milieueffecten van een plan in beeld, voordat de overheid daarover een besluit neemt. De verwachte effecten worden beschreven in een rapport. Zo kan de overheid die het besluit neemt, deze effecten bij haar afwegingen betrekken. Parenco valt onder het bevoegd gezag van provincie Gelderland.

Evaluatie Milieueffectrapportage (MER)

Na het verlenen van de vergunning, is de provincie Gelderland verplicht om te onderzoeken wat de daadwerkelijke milieugevolgen zijn die optreden als het bedrijf eenmaal in werking is (MER evaluatie). Deze zogenaamde MER-evaluatie heeft in maart en april van 2018 plaatsgevonden. Uit de uitgevoerde geuronderzoeken en metingen komt naar voren dat aan de voorgeschreven emissie-eisen wordt voldaan. In de praktijk blijkt echter dat er een verschil bestaat tussen de hinderbeleving en de gemeten geuruitstoot. Daarom wordt hier in de evaluatie met een speciale notitie extra aandacht aan besteed.

Luchtmetingen samen met GGD

In opdracht van de provincie Gelderland en de gemeente Renkum zijn in maart 2018 luchtmetingen uitgevoerd in de omgeving van Parenco in Renkum. De metingen zijn uitgevoerd vanwege aanhoudende overlastmeldingen van omwonenden. Uit het onderzoek blijkt dat de vluchtige stoffen die zijn gemeten, geen schadelijke gevolgen hebben voor mensen die in de omgeving wonen.

GGD Gelderland-Midden en de Omgevingsdienst Regio Arnhem hebben luchtmetingen gedaan op plekken waar bewoners vaak geurhinder ondervinden. Er hebben zowel passieve als actieve metingen plaatsgevonden. De resultaten van het onderzoek geven geen aanleiding om verder gezondheidskundig onderzoek uit te voeren.

Aanpak overlast door Parenco

Ook Parenco is actief op zoek naar een oplossing voor de overlast. Tot nu toe is er voornamelijk gekeken naar mogelijkheden om aan het eind van het productieproces de geur te verminderen. De komende tijd gaat Parenco verder onderzoeken of er ook mogelijkheden zijn aan de begin van het productieproces waardoor de geur wordt verminderd. Hiervoor heeft Smurfit Kappa geld gereserveerd.

Op de website van Parenco is meer informatie te vinden over het bedrijf en de activiteiten die het tot nu toe heeft ondernomen om de overlast te beperken.