Raadsvragen geurnormen en vergunning

Gemeentebelangen heeft in juli raadsvragen gesteld

Onderwerp: Geurnormen en vergunning Smurfit Kappa Parenco
Datum: 14 Juli 2020

Aanleiding/overwegingen

Op 6 juli 2020 kon in De Gelderlander worden gelezen dat het Smurfit Kappa Parenco niet lukt om aan de geurnorm van de provincie Gelderland te voldoen. Dit blijkt, volgens het krantenartikel, uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van opdrachtgever Smurfit Kappa Parenco.

Vragen

Vraag 1: Was het college op de hoogte van de uitvoering van het onderzoek? Indien ja: wanneer is het college op de hoogte gesteld door Smurfit Kappa Parenco over dit onderzoek?

Antwoord college B&W: Ja, het college was op de hoogte dat dit onderzoek werd uitgevoerd. Het doen van dit onderzoek vloeit voort uit artikel 2.16 van de vergunning. Dit voorschrift bepaalt dat Smurfit Kappa Parenco onderzoek moet doen naar mogelijkheden om de geurbelasting terug te brengen tot het niveau van de grenswaarde uit het Gelders geurbeleid. Smurfit Kappa Parenco moet dit onderzoek iedere 5 jaar herhalen (met het eerste onderzoek 3 jaar na ingebruikname van papiermachine 2) totdat alsnog wordt voldaan aan de grenswaarde uit het Gelders geurbeleid. Op 13 januari 2020 hebben we de raad hierover geïnformeerd.      

Vraag 2: Op welke datum was het college bekend met de uitkomsten van dit onderzoek en door wie is het college daarvan (al dan niet formeel) op de hoogte gebracht?

Antwoord college B&W: Op grond van de vergunningvoorschriften (2.16) had Smurfit Kappa Parenco in 2019 de verplichting een geurreductierapport op te stellen. Dat heeft het bedrijf tijdig gedaan. Het doel van het rapport is duidelijkheid te bieden over de maatregelen van Smurfit Kappa Parenco om de grenswaarde uit het Gelders geurbeleid (PS 2017 -133) te bereiken. Zoals aangegeven bent u hierover op 13 januari geïnformeerd. 

Op 1 mei 2020 heeft Smurfit Kappa Parenco uiteindelijk het definitieve geurrapport ingediend. Het rapport is door de ODRN en ODRA beoordeeld akkoord bevonden. Hierdoor voldoet Smurfit Kappa Parenco op dit moment weer aan artikel 2.16 van de vergunning. Hoewel het rapport zelf nog niet was gedeeld is deze conclusie wel zo besproken in de projectteamvergadering van 17 juni 2020, waarin de provincie Gelderland, ODRA, ODRN, GGD en gemeente Renkum deelnemen. Op 6 juli hebben we ook het definitieve rapport ontvangen. 
Hoewel Smurfit Kappa Parenco nu dus voldoet aan artikel 2.16 van de vergunning ontslaat dit Smurfit Kappa Parenco niet van de “verplichting” zich in te blijven zetten voor geurreductie en om te blijven streven naar een mate van overlast die voor onze inwoners acceptabel is. De omgevingsdialoog kan hierbij een belangrijke rol spelen. 

Vraag 3: Zijn de uitkomsten van het onderzoek (inmiddels) bekend bij het college en wordt het onderzoek en de uitkomsten gedeeld met de gemeenteraad en belangenorganisaties/omwonenden? Indien nee: heeft het college reeds gevraagd naar de uitkomsten van het onderzoek en wat is het college voornemens te doen met de uitkomsten van het rapport?

Antwoord college B&W: Ja de uitkomsten van het onderzoek zijn bij het college bekend. Het rapport van het geurreductie onderzoek (pdf, 3 MB) is openbaar wij hebben dit als bijlage bijgevoegd. Het college zal zowel bij Smurfit Kappa Parenco als de provincie aangeven dat het van belang is dat de genoemde maatregelen worden uitgevoerd. De ODRA zal hier op toezien.

Vraag 4: Welke rol ziet het college voor zichzelf weggelegd om de dialoog tussen inwoners, Smurfit Kappa Parenco, de provincie en de gemeente en andere betrokken partijen constructief en open te houden?

Antwoord: De wethouder zal ook in de toekomst regelmatig in gesprek gaan met omwonenden en met Smurfit Kappa Parenco. Mochten daar zaken uit naar voren komen die van belang zijn voor de dialoog dan zal hij deze terugkoppelen aan de gespreksleider. 
Verder zal er weer een bestuurlijke overleg met de gedeputeerde en Smurfit Kappa Parenco worden gepland. Het eerstvolgende overleg zal waarschijnlijk in september plaatsvinden. Daarnaast is een traject gestart waarmee getracht wordt om de geurhinderbeleving te objectiveren. Vanuit de gemeente hebben we toegezegd een financiële bijdrage te leveren dit traject. Hierdoor kan de GGD samen met de ODRA door middel van een app de geurhinderbeleving van inwoners in Renkum en Heelsum in kaart brengen. We komen hier in de najaarsnota op terug. 

Vraag 5: Vindt het college het acceptabel dat Smurfit Kappa Parenco niet voldoet aan de door de provincie gestelde geurnorm?

Antwoord college B&W: Smurfit Kappa Parenco voldoet aan gestelde normen in de vergunning, die gebaseerd zijn op het Gelders geurbeleid. Ook bij een toekomstige revisie van de vergunning zal Smurfit Kappa Parenco, op basis van vergunde rechten, nog steeds passen binnen het Gelders geurbeleid. Desondanks is het college van mening dat de geur terug moet naar een voor de omgeving acceptabel niveau. De omgevingsdialoog kan helpen om gezamenlijk deze stip te bepalen.

Vraag 6: Is het college voornemens bij de provincie aan te dringen op het ondernemen van acties richting Smurfit kappa Parenco zodat ze wél aan de norm voldoen?

Antwoord college B&W: De definitieve versie van het geurreductie rapport is in mei 2020 opgeleverd. Smurfit Kappa Parenco heeft hiermee aan de onderzoekverplichting uit artikel 2.16 voldaan. In dit rapport zijn een aantal reeds getroffen proces geïntegreerde maatregelen beschreven. Verder worden verbeteringen van de warmteterugwinning doorgevoerd die naar verwachting eind 2020 gereed zijn. Zoals bij vraag 3 al is aangegeven zal het college zowel bij Smurfit Kappa Parenco als de provincie aangeven dat het van belang is dat de genoemde maatregelen worden uitgevoerd. Daarnaast gaan we naast de geurbeleving via de geurhinderapp ook elektronische neuzen plaatsen in Renkum. Tevens zullen er meerdere snuffelploegmetingen worden uitgevoerd. Met deze metingen verwachten we de overlast situaties beter in beeld te krijgen en de geuroverlast verder te reduceren. Deze onderzoeken zullen we als college nauwlettend volgen.