Extra aandacht voor legionella bij afvalwaterzuiveringsinstallaties

Provincie Gelderland heeft extra aandacht voor het voorkomen van verspreiding van legionella door afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s).

Uit onderzoek van het RIVM bleek in 2019 dat deze installaties mogelijk een verhoogd risico op verspreiding van legionella naar de omgeving met zich meebrengen. Bij 12 afvalwaterzuiveringsinstallaties in Gelderland is volgens het RIVM groei en verspreiding van de legionellabacterie aannemelijk. Bij 3 daarvan is ook daadwerkelijk legionella geconstateerd. Daarom zijn extra maatregelen nodig om mogelijke verspreiding te voorkomen.

Onder andere bij controles bij papierfabriek SK Parenco in Renkum zijn legionellabacteriën in de afvalwaterzuiveringsinstallatie gevonden. Het bedrijf was al actief gestart met het treffen van maatregelen. Omgevingsdienst Regio Arnhem heeft het bedrijf verzocht om aanvullende maatregelen te treffen om de mogelijke verspreiding van legionellabacteriën naar de omgeving te voorkomen. Een van de mogelijke maatregelen is het afdekken van beluchtingsbassins. Een andere maatregel is een onderzoek dat SK Parenco verzocht is om te doen naar de mogelijkheden om processen verder aan te passen.

Advies GGD

Provincie Gelderland wil de maatregelen om verdere risico’s te beperken. Daarin volgt Gelderland de landelijke richtlijn. Daarnaast is gezondheidskundig advies gevraagd van GGD Gelderland-Midden. De meeste mensen worden niet ziek als ze legionellabacteriën inademen. Als mensen wel ziek worden en zich bij de huisarts melden, geeft de huisarts de ziektegevallen door aan de GGD. Uit de registratie van de GGD blijkt dat er in een straal van 3 kilometer om het bedrijf tussen juli 2017 en maart 2020 4 legionella-patiënten zijn gemeld. Bij deze patiënten is de oorzaak van de besmetting niet bekend en ook niet verder te achterhalen. Hoewel de oorzaak onbekend is, adviseert de GGD toch om maatregelen te treffen om de AWZI als mogelijke bron uit te sluiten.

Voorkomen

Provincie Gelderland wil zoveel als mogelijk verspreiding van de legionellabacterie via afvalwaterzuiveringsinstallaties naar de omgeving voorkomen. Daarom heeft de provincie met de omgevingsdiensten al een aanpak voor bedrijven met een AWZI opgesteld. De basis voor deze aanpak is een landelijk ontwikkeld stappenplan. Conform dit stappenplan is de GGD gevraagd om advies. Ook wordt de omgevingsvergunning van de bedrijven met een AWZI aangepast.

Betere regelgeving noodzakelijk

Landelijk is er ook aandacht voor de legionella problematiek. Op dit moment ontbreekt een goed juridisch kader om bedrijven te dwingen om maatregelen te nemen om de omgeving te beschermen. In de wet is geen norm opgenomen waarin staat hoeveel legionella in een AWZI mag zitten. Er wordt aangedrongen op aanpassing in de wet- en regelgeving.

Vragen?