Centrum Doorwerth

Het masterplan Centrumplan Doorwerth geeft de kern Doorwerth een levendige dorpskern. In het plan is ruimte opgenomen voor woningbouw, ontmoeten, leren en verblijven in de openbare ruimte.

Op deze pagina leest u de ontwikkelingen van de onderdelen woningbouw, ontmoeten, leren en de openbare ruimte.

Kerngroep

Het masterplan Centrum Doorwerth (pdf, 27 MB) is ontstaan vanuit de inwoners. In 2017 stemde de gemeenteraad in met het masterplan. Vanaf dat moment heeft de Kerngroep 'Hart voor Doorwerth' het stokje overgegeven aan de gemeente voor de uitwerking en realisatie van het masterplan. De kerngroep is nog steeds betrokken bij het plan en bewaakt de kwaliteit ervan in een adviserende rol.

Wonen

In het gebied tussen de Richtersweg en de Bachlaan komen ongeveer 50 woningen. We stellen hiervoor een stedenbouwkundig plan op. Het masterplan vormt de basis. 

Leren - Ontmoeten    

Er komen 2 scholen en 2 kinderopvangorganisaties in het plan (Leerdeel). De Architectenwerkgroep Tilburg (DAT) is als ontwerper aangesteld.

Openbare ruimte

Het hele gebied oogt als een parkachtige campus. De bossfeer van Doorwerth en omgeving is de drager van het centrum. Hierdoorheen loopt een patroon van schijnbaar willekeurige, maar zeer doeltreffend ontworpen, paden. Het bos en de paden houden het geheel bijeen en zorgen voor samenhang. De bossfeer is duidelijk voelbaar en de vormgeving van de paden en openbare ruimte is zeer herkenbaar. 

Voorlopige globale planning

Voor de zomervakantie 2023 presenteren we het ontwerp van het Masterplan Centrum Doorwerth.

Na de zomervakantie 2023 start de afronding van de bestemmingsplanprocedure. Daarna kan de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststellen. 

Informatiebrief

Documenten