Centrum Doorwerth

Het masterplan Centrumplan Doorwerth geeft de kern Doorwerth een levendige dorpskern. In het plan is ruimte opgenomen voor woningbouw, ontmoeten, leren en verblijven in de openbare ruimte.

Op deze pagina leest u de ontwikkelingen van de onderdelen woningbouw, ontmoeten, leren en de openbare ruimte.

Dinsdag 6 december 2022: inwonersavond

Op dinsdag 6 december 2023 is er een inwonersavond over Masterplan Centrum Doorwerth. Kijk voor meer informatie op de pagina '6 december: inwonersavond Centrum Doorwerth'.

Kerngroep

Het masterplan Centrum Doorwerth (pdf, 27 MB) is ontstaan vanuit de inwoners. In 2017 stemde de gemeenteraad in met het masterplan. Vanaf dat moment heeft de Kerngroep 'Hart voor Doorwerth' het stokje overgegeven aan de gemeente voor de uitwerking en realisatie van het masterplan. De kerngroep is nog steeds betrokken bij het plan en bewaakt de kwaliteit ervan in een adviserende rol.

Wonen

In het gebied tussen de Richtersweg en de Bachlaan komen ongeveer 50 woningen. We stellen hiervoor een stedenbouwkundig plan op. Het masterplan vormt de basis. 

Leren - Ontmoeten    

Er komen 2 scholen en 2 kinderopvangorganisaties in het plan (Leerdeel). Daarnaast kijken we of er ruimte voor ontmoeting kan worden georganiseerd. We spreken daarom van een LeerOntmoetingsCentrum (LOC). De Architectenwerkgroep Tilburg (DAT) is als ontwerper aangesteld.

Openbare ruimte

Het hele gebied oogt als een parkachtige campus. De bossfeer van Doorwerth en omgeving is de drager van het centrum. Hierdoorheen loopt een patroon van schijnbaar willekeurige, maar zeer doeltreffend ontworpen, paden. Het bos en de paden houden het geheel bijeen en zorgen voor samenhang. De bossfeer is duidelijk voelbaar en de vormgeving van de paden en openbare ruimte is zeer herkenbaar. 

Voorlopige globale planning

Voor de zomervakantie 2022 presenteren we het 1e ontwerp van het Leerdeel en het bijhorende ontwerp-beeldkwaliteitsplan. Ook de woningbouwplannen verwachten we voor de zomervakantie 2022 te kunnen laten zien. 

Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan hopen we eind 2022 aan de gemeenteraad voor te leggen.

Informatiebrief

Documenten