Raadsonderzoek Horsa Glider

De gemeenteraad heeft op 27 november 2019 besloten om een onderzoek te doen naar de procedurele en procesmatige aspecten rond het (deel)project Horsa Glider. De Horsa Glider is een houten replica van een zweefvliegtuig dat in verband met de 75-jarige herdenking van de slag om Arnhem 3 weken is tentoongesteld in Oosterbeek.

De gemeenteraad wil met het onderzoek  helderheid krijgen over de procesgang rond het project en de informatievoorziening hierover naar de gemeenteraad.

Een commissie voert het onderzoek uit. De commissie bestaat uit de raadsleden: Ton de Boer (voorzitter), Jan Streefkerk en Tom Erkens. De verwachting is dat de commissie haar bevindingen in april 2020 aan de gemeenteraad voorlegt.

Dossieronderzoek en hoorzittingen

Naast dossieronderzoek nodigt de commissie ook bestuurders en ambtenaren en mensen van buiten de organisatie uit voor een verhoor. Deze verhoren zijn openbaar en worden vooraf in het gemeentenieuws in Rijn en Veluwe bekend gemaakt.

Hoorzitting op 4 juni 2020

De voorlopig laatste hoorzitting is op donderdag 4 juni 2020 van 19.00 uur tot 21.45 uur. De hoorzitting wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis in Oosterbeek. In verband met de RIVM-maatregelen wordt er geen publiek toegelaten in de raadzaal. 

U kunt de hoorzitting volgen via een livestream op raad.renkum.nl/vergaderingen. Kies voor: 4 juni – Onderzoekscommissie.

Besluitenlijsten commissie

De commissie maakt van de interne overleggen een openbare besluitenlijst. Deze kunt u lezen op de website raad.renkum.nl.

Wettelijk kader

Op voorstel van 1 of meer raadsleden kan de gemeenteraad beslissen een onderzoek te doen naar het door het college van burgemeester en wethouders of door de burgemeester gevoerde bestuur (de artikelen 155a tot en met 155f van de Gemeentewet). Het is een controle-instrument van de gemeenteraad, dat sinds maart 2002 (invoering dualisme) bestaat.

In onze algemene 'Verordening onderzoeksrecht raad gemeente Renkum' staan de regels over de samenstelling van de onderzoekscommissie, het voorzitterschap, bevoegdheden, ambtelijke ondersteuning, de hoorzittingen en beraadslagingen en de openbaarheid beschreven. De verordening kunt u lezen op de website www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving.