De gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt u, als inwoner van de gemeente Renkum. U kiest iedere vier jaar de raadsleden waarvan u denkt dat zij uw belangen het beste kunnen vertegenwoordigen.

De raadsleden bepalen op hoofdlijnen wat er gebeurt in de gemeente Renkum. Daarnaast stelt de gemeenteraad de kaders voor het beleid van de gemeente vast en controleert het college van burgemeester en wethouders. Het college van burgemeester en wethouders voert het beleid uit dat door de gemeenteraad in hoofdlijnen is vastgesteld en voor het geld dat de raad daarvoor beschikbaar stelt.

Kortom: de gemeenteraad bepaalt de kaders, ook de financiële. Het college van burgemeester en wethouders voert het beleid uit binnen die kaders en de gemeenteraad controleert of dit goed is gebeurd.

Raadsperiode 2022-2026

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zijn er 6 politieke partijen actief in onze gemeente. GemeenteBelangen (8 zetels), GroenLinks (5 zetels) en PvdA (3 zetels) vormen de coalitie. In de oppositie zitten de partijen VVD (3 zetels), D66 (3 zetels) en CDA (1 zetel).

Raadscommissies

Naast 23 raadsleden hebben wij ook 14 commissieleden. Commissieleden zijn inwoners die een fractie vertegenwoordigen in de raadscommissies (artikel 82 Gemeentewet) en in raadsontmoetingen. Commissieleden worden op voordracht van de fractie benoemd door de gemeenteraad.

Als lid van een raadscommissie adviseren zij over de raadsvoorstellen waarover de raadsleden moeten besluiten. In een raadsontmoeting hebben zij, net als een raadslid, de rol om te luisteren naar de inbreng van inwoners. Commissieleden staan, net als gekozen raadsleden, op de kieslijst van de politieke partij voor wie zij in de raadscommissie en/of –ontmoeting zitten.

Raadsgriffie

De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad bij alle raadsactiviteiten. Dit doet de raadsgriffie onafhankelijk van de gemeentelijke organisatie en het college. Dit komt onder andere tot uitdrukking in het feit dat de gemeenteraad zelf de medewerkers van de raadsgriffie aanstelt.

Wat kan de griffie voor u betekenen?

De raadsgriffie verzorgt onder andere de communicatie van de gemeenteraad. Heeft u vragen over het doen en laten van de gemeenteraad, wilt u contact met een politieke partij of heeft u een onderwerp voor een raadsontmoeting? Neem dan contact op met de raadsgriffie op op (026) 33 48 111 of via e-mail griffie@renkum.nl

Samenstelling

  • Griffier: de heer Juul Cornips
  • Raadsadviseur en plaatsvervangend griffier: mevrouw Joyce le Comte
  • Griffiesecretariaat: mevrouw Gera Gerritsen