B&W besluitenlijst week 51 - 2022

Vastgesteld in de vergadering van 10 januari 2023.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Maouche Regie en Projecten Afvalstoffenverordening 2023
 1. Het ontwerp van de Afvalstoffenverordening Gemeente Renkum 2023 en het ontwerp Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gemeente Renkum 2023 vaststellen.
 2. De onder beslispunt 1 genoemde Afvalstoffenverordening voor inspraak vrijgeven.
 3. Het onder beslispunt 1 genoemde ontwerp Uitvoeringsbesluit ter inzage leggen.
Conform besloten
Wethouder Mulder Beleid Sociaal Domein Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
 1. Instemmen met de verlenging van de regiovisie en regioaanpak "Samen Veilig 2019-2022"van de regio Arnhem-Achterhoek met 2 jaar (2023-2024).
 2. Instemmen met het aanscherpen van de lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling "Samen Veilig Renkum" voor de verlengingsperiode van 2 jaar.
 3. De verlenging van de regiovisie en regioaanpak ter kennisname te brengen van de gemeenteraad met bijgevoegde raadsbrief
Conform besloten
Wethouder Mulder Concernstaf  Auditrapport 'Algemene Voorziening Huishoudelijke Ondersteuning'
 • Vaststellen van het bijgevoegde auditrapport.
 • Kennisnemen van de bijlage 'Sturen op verbeterplannen'
 • Via de bijgevoegde raadsbrief het auditrapport én het daaruit vloeiende verbeterplan aan de raad ter kennisneming aanbieden.
Conform besloten
Wethouder Mulder Beleid Sociaal Domein Verbeterplan naar aanleiding van audit 'Algemene Voorziening Huishoudelijke Ondersteuning'
 1. Het verbeterplan naar aanleiding van de audit 'Algemene Voorziening Huishoudelijke Ondersteuning' vaststellen.
 2. De raad in kennis te stellen van het verbeterplan 'Algemene Voorziening Huishoudelijke Ondersteuning’
Conform besloten
Wethouder Mulder Concernstaf Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid Het college stelt het geactualiseerde strategisch informatiebeveiligingsbeleid vast als eindverantwoordelijke voor informatiebeveiliging. Conform besloten
Wethouder Mulder Beleid Sociaal Domein Jaarlijkse subsidie Bredeplein peuteropvang en voorschoolse educatie kalenderjaar 2023 Voorgestelde beslispunten
 • Aan kinderopvang het Bredeplein voor het jaar 2023 subsidie per jaar te verlenen voor de uitvoering van:
  • Peuteropvang: € 35.904,-
  • Voorschoolse educatie: € 80.608,-
 • Besluiten af te wijken van de indieningstermijn voor het aanvragen van een subsidie per jaar (artikel 5 lid 1 Nadere regels peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Renkum 2020)
Conform besloten
Wethouder Mulder Beleid Sociaal Domein Garantstelling kosten taalklas schoolbestuur Flores Bevestigen van het akkoord van het college d.d. 08-11-2022 tot garantstelling voor een bedrag van € 198.737,36  t.b.v. schoolbestuur Flores Conform besloten
Wethouder Mulder Beleid Sociaal Domein Hybride toegangsmodel beschermd wonen
 1. Kennisnemen van het kader van het hybride toegangsmodel zoals beschreven in ‘Omschrijving en implementatie hybride toegangsmodel Centraal Gelderland voor Beschermd Wonen’.
 2. Kennis te nemen van het voornemen en bijbehorend proces om per 1 januari 2024 te starten met het hybride toegangsmodel.
Conform besloten
Wethouder van Bentem Beleid Ruimtelijk Domein Prestatieafspraken Vivare-Gemeente Renkum-RHV 2023-2024
 1. De ‘Prestatieafspraken Vivare-Gemeente Renkum-RHV, actualisatie 2023-2024’ vaststellen.
 2. Akkoord gaan met de raadsbrief.Voorgesteld beslispunt van de burgemeester
 3. Wethouder D. van Bentem te machtigen de prestatieafspraken te ondertekenen.
Conform besloten
Wethouders Maouche en Van Bentem Regie en Projecten Laadvisie
 • De raad voorleggen de laadvisie vast te stellen.
 • De raad voorleggen extra financiële middelen en capaciteit toe te kennen.
Conform besloten
Wethouder Maouche Beleid Ruimtelijk Domein Personele invulling duurzaamheid € 250.000,- uit de klimaatgelden beschikbaar stellen voor personele capaciteit. Conform besloten