B&W besluitenlijst week 50 - 2022

Vastgesteld in de vergadering van 20 december 2022.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Maouche Beleid Ruimtelijk Domein Bindend raadsadvies en uitgebreide vergunningprocedure (3.4 Awb) onder de Omgevingswet Besluiten om als uitgangspunt te hanteren dat na inwerkingtreding van de Omgevingswet de uitgebreide procedure (3.4 Awb) wordt toegepast bij aanvragen om een buitenplanse omgevingsplanactiviteit vergunning (BOPA), waarvoor bindend raadsadvies verplicht is (wel met een toets aan artikel 16.65 lid 4 Omgevingswet). Conform besloten
Burgemeester Schaap Veiligheid Aanwijsbesluit Toezichthouders gemeente Renkum Besluiten het bijgevoegde aanwijzingsbesluit toezichthouders vast te stellen. Conform besloten
Wethouder Mulder Concernstaf  Onderzoeksplan interne audits 2023 Het onderzoeksplan interne audits 2023 vast te stellen en het, samen met de begeleidende brief, ter informatie aan de raad aanbieden. Conform besloten
Burgemeester Schaap Concernstaf Kaders traject Bestuurlijke toekomst gemeente Renkum De raad voorstellen om in het traject om te komen tot een keuze voor een toekomstscenario voor onze gemeente:
 1. De toekomstscenario’s strategisch samenwerken met beperkt aantal partners, combinatie van regie-organisatie met centrumgemeente, ambtelijke fusie met één of meerdere gemeenten en vorming van een nieuwe gemeente door herindeling te onderzoeken.
 2. De beoordelingscriteria opgesomd in de kolommen Criteria voor beoordelen toekomstscenario’s in de overzichten in dit voorstel te gebruiken voor het beoordelen en tegen elkaar afwegen van de toekomstscenario’s.
 3. Instemmen met de in dit voorstel voorgestelde aanpak voor de participatie van inwoners.
Conform besloten
Wethouder van Bentem Beleid Ruimtelijk Domein Suppletieaanvraag indienen bij ministerie van BZK voor het opsporen en ruimen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) De gemeenteraad voorstellen een aanvraag in te dienen bij ministerie voor BZK voor een suppletie-uitkering uit het Gemeentefonds, voor de gemaakte kosten in het opsporen en ruimen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog voor de volgende projecten (en totaalbedrag):
 • reconstructie paden en rioolafkoppeling park Dennenkamp, Oosterbeek; 
 • woningbouwproject Bram Streeflandweg, Renkum;
 • woningbouwproject Stationsweg 4, Oosterbeek;
 • woningbouwproject Utrechtseweg 71-73, Oosterbeek;
 • woningbouwproject Wolfhezerweg 9, Oosterbeek
 • woningbouwproject Nico Bovenweg 44, Oosterbeek
 • woningbouwproject Duitsekampweg, Wolfheze
 • woningbouwproject Zonneheuvelweg 24-26, Oosterbeek.
Conform besloten
Wethouder van Bentem Beleid Ruimtelijk Domein Ontwerpbestemmingsplan 'Utrechtseweg 71-79, 2023' en ontwerp-beeldkwaliteitplan 'Utrechtseweg' A. Het in ontwerp vaststellen en ter inzage leggen van:
 1. het bestemmingsplan 'Utrechtseweg 71-79, 2023’, en;
 2. het ‘Beeldkwaliteitplan Utrechtseweg’; 
 3. het besluit hogere grenswaarden geluid op basis van de Wet geluidhinder voor de woningen aan de Utrechtseweg 71-79.
B: (op basis van de vormvrije m.e.r.-beoordeling) Besluiten dat geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden.
 
Conform besloten
Wethouder Maouche Beleid Ruimtelijk Domein Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Renkum 2023 De gemeenteraad voorstellen de ‘Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Renkum 2023’ vast te stellen. Conform besloten
Burgemeester Schaap Veiligheid Aanwijzing vuurwerkvrije zones 2022/2023 Besluiten om het ‘Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones 2022/2023 gemeente Renkum’ vast te stellen. Conform besloten
Wethouder van Bentem Beleid Ruimtelijk Domein Verzelfstandiging week- en warenmarkten
 1. Instemmen met de Bruikleenovereenkomst warenmarkten Renkum tussen de gemeente Renkum en de Stichting Warenmarkten Renkum;
 2. Wethouder Van Bentem mandateren om de overeenkomst als bedoeld in beslispunt 1 aan te gaan;
 3. Bijgevoegd voorstel aan de raad doen.
 4. Bijgevoegd Instellingsbesluit warenmarkten gemeente Renkum vaststellen onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van het voorstel zoals bedoeld in beslispunt 3.
Conform besloten