B&W besluitenlijst week 49 - 2022

Vastgesteld in de vergadering van 13 december 2022.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder van Bentem Beleid Ruimtelijk Domein Ontwerpbestemmingsplan 'Oudkerkeland - Achterdorpsstraat 5, 2023' Het ontwerpbestemmingsplan ‘Oudkerkeland - Achterdorpsstraat 5, 2023’ vaststellen en ter inzage leggen Conform besloten
Wethouder van Bentem Beleid Ruimtelijk Domein Prestatieafspraken Vivare-Gemeente Renkum-RHV 2023-2024.
  • De ‘Prestatieafspraken Vivare-Gemeente Renkum-RHV, actualisatie 2023-2024’ vaststellen.
  • Akkoord gaan met de raadsbrief. Voorgesteld beslispunt van de burgemeester.
  • Wethouder D. van Bentem te machtigen de prestatieafspraken te ondertekenen.
Conform besloten
Wethouder Maouche Ruimtelijke Domein, Regie en Projecten Voortgang en vervolg project 'Circulair opdrachtgeverschap en circulaire inkoop in de GWW'
  • Herbevestigen doelen intentieverklaring.
  • Instemmen met het voortzetten van deelname aan project Circulaire GWW (t/m 2025).
  • Aan de huidige 5 kennistafels "learning by doing" toevoegen
Conform besloten
Wethouder van Bentem Beleid Ruimtelijk Domein Ontwerpbestemmingsplan 'Stationsweg 4, 2023' en ontwerp-beeldkwaliteitplan 'Stationsweg 4' A: Het in ontwerp vaststellen en ter inzage leggen van:
  • het bestemmingsplan 'Stationsweg 4, 2023’, en;
  • het ‘Beeldkwaliteitplan Stationsweg 4’; 
  • besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor de woningen aan de Stationsweg 4.
B. (op basis van de vormvrije m.e.r.-beoordeling) besluiten dat geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden.
 
Conform besloten
Wethouder van Bentem Ruimtelijke Domein, Regie en Projecten Aangaan samenwerkingsovereenkomst Stationsweg 4, Oosterbeek

Besluiten tot het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst voor het project Stationsweg 4 met Nystel Holding B.V..

Conform besloten
Wethouder Mulder Beleid Sociaal Domein Startnotitie Vitaal ouder worden in onze dorpen Startnotitie Vitaal ouder worden in onze dorpen - waarin de gemeenteraad gevraagd wordt om een bestuursopdracht te geven voor het opstellen van het actieplan Vitaal ouder worden in onze dorpen – ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad. Conform besloten
Wethouder van Bentem Beleid Ruimtelijk Domein Beslissing op bezwaar in verband met aanwijzing OLV Ten Hemelopneming kerk in Renkum als monument Besluiten om de bezwaren tegen de aanwijzing als monument gegrond te verklaren en het bestreden besluit met verbetering en aanvulling van de motivering in stand te laten, conform bijgaande beslissing op het bezwaarschrift. Conform besloten