B&W besluitenlijst week 46 - 2022

Vastgesteld in de vergadering van 22 november 2022.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Maouche Ruimtelijke Domein, Regie en Projecten Aanvullend kredietaanvraag reconstructies Enkweg en Groenendaalseweg
  • Beschikbaar stellen van aanvullend krediet voor de uitvoering van de reconstructies van de wegen ter hoogte van € 238.596,-.
  • Beschikbaar stellen van aanvullend krediet voor de uitvoering van de riolering en regenwatervoorzieningen ter hoogte van € 168.474,-.
  • De jaarlijkse kapitaallasten m.b.t. het benodigd krediet voor de reconstructies van de wegen ten laste brengen van het budget voor rehabilitatie van wegen.
  • De jaarlijkse kapitaallasten riolering en hemelwatervoorzieningen, conform het Beheerplan Water en Riolering 2022 - 2026, ten laste van de ‘vervanging vrijvervalriolering’ en ‘aanleg hemelwatervoorzieningen’ te brengen.
Conform besloten
Wethouder Mulder Interne Dienstverlening Tarieven lokale heffingen 2023
  • De verordeningen 2023 met betrekking tot lokale heffingen ter vaststelling voorleggen aan de raad.
  • De tarieven voor lokale heffingen voor 2023 ter vaststelling voorleggen aan de raad.
Conform besloten
Wethouder van Bentem Beleid Ruimtelijk Domein Opkoopbescherming Renkum
  • Op basis van de Quickscan Opkoopbescherming vooralsnog niet over te gaan op het inzetten van het instrument opkoopbescherming in Renkum.
  • De situatie op de woningmarkt wel te blijven monitoren en wanneer de situatie in de toekomst mocht veranderen alsnog ingrijpen via de Opkoopbescherming. 
  • Bezien, in het kader van de herziening van de Nota Wonen in 2023, of de inzet van andere instrumenten wellicht een passende oplossing vormen voor opgaven en knelpunten op de woningmarkt.
  • De gemeenteraad hierover informeren door middel van toezending van B&W-voorstel met bijlage.
Conform besloten