B&W besluitenlijst week 43 - 2023

Vastgesteld in de vergadering van 31 oktober 2023.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder van Bentem  Beleid Ruimtelijk Domein Uitvoeringsbesluit Starterslening Instemmen met de voorgestelde bedragen voor de uitvoering van de Starterslening:
  • De maximale koop/aanneemsom van €355.000,-;
  • Het maximale leenbedrag van € 35.000,-, mits dit maximaal 20% van de koop/aanneemsom is.
Conform besloten
Burgemeester Schaap Externe Dienstverlening Wijzigen stembureaulocatie(s) Tweede Kamerverkiezing 2023 De hierna genoemde locaties vast te stellen als (nieuwe) stemlocaties voor de Tweede Kamerverkiezing op woensdag 22 november 2023. Conform besloten
Wethouder van Bentem Regie en Projecten Kaderstelling ontwikkellocatie Albert Schweitzerschool Renkum
  1. Het document ‘Stedenbouwkundige kaders ontwikkellocatie Albert Schweitzerschool’ (bijlage 1) vast te stellen.
  2. Kennis te nemen van het doorlopen participatieproces(bijlage 2: Participatieaanpak en bijlage 3: terugblik bewonersbijeenkomst)
  3. Kennis te nemen van de voorgenomen wijze van ‘in de markt zetten’ (Tender).
Conform besloten
Burgemeester Schaap Interne Dienstverlening Mandaatbesluit ODRA Vaststellen van het Mandaatbesluit omgevingsdienst regio Arnhem - gemeente Renkum 2024. Conform besloten