B&W besluitenlijst week 43 - 2022

Vastgesteld in de vergadering van 8 november 2022.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Mulder Beleid Sociaal Domein Definitieve gunning aanbesteding medisch advies Wmo en GPK
  • Besluiten met ingang van 1 november 2022 de serviceverlening van medisch advies Wmo en GPK conform het aanbestedingsdocument ‘Gunningsadvies ‘Medische advisering Gehandicaptenparkeerkaart en Wmo gemeente Renkum’ definitief te gunnen aan JPH Consult.
  • JPH Consult te contracteren volgens de overeenkomst ‘Raamovereenkomst medisch advies Wmo en GPK Renkum.’ 
Conform besloten
Wethouder Maouche Regie en Projecten Gladheidbestrijding 2022 - 2023 Vaststellen ‘Draaiboek Gladheidbestrijding, Seizoen 2022 – 2023’ met de daarbij behorende strooiroutes. Conform besloten
Wethouder Maouche Beleid Sociaal Domein

Beleidsregels Terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo

Vaststellen beleidsregels Terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo gemeente Renkum. Conform besloten