B&W besluitenlijst week 42 - 2023

Vastgesteld in de vergadering van 24 oktober 2023.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Mulder Beleid Sociaal Domein Aanbesteding trapliften 2023/2024
  1. Besluiten tot een gezamenlijke aanbesteding trapliften met de gemeente Lingewaard, Overbetuwe, Rheden en Rozendaal conform de uitgangspunten en randvoorwaarden zoals opgenomen in het bestek van de Europese openbare aanbesteding trapliften.
  2. Besluiten de gemeente Overbetuwe aan te wijzen als penvoerder gedurende de aanbestedingsprocedure
Conform besloten
Wethouder van Bentem  Beleid Ruimtelijk Domein Huisvestingsverordening Renkum 2024
  1. De Huisvestingsverordening Renkum 2024 ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.
  2. De mantelzorgurgenties vanaf 1 januari 2024 zelf af te blijven handelen.
Conform besloten
Wethouder Maouche Beleid Sociaal Domein Beleidsregels Wet inburgering gemeente Renkum Besluiten de 'Beleidsregels Wet inburgering gemeente Renkum vast te stellen Conform besloten
Wethouder Maouche Beleid Sociaal Domein Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Renkum 2023 Vaststellen van de beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Renkum 2023 Conform besloten
Wethouder Maouche Beleid Ruimtelijk Domein Begrotingswijziging 2023 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem Aan de gemeenteraad voorstellen om geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerp begrotingswijziging 2023. Conform besloten
Burgemeester Schaap Concernstaf Raadsbrief: Actualisatie lijst moties en toezeggingen -najaar 2023
 
  • Instemmen met de raadsbrief en bijbehorende bijlagen. 
  • De raadsbrief met bijlagen te zenden aan de gemeenteraad.
Conform besloten
Burgemeester Schaap Interne Dienstverlening Juridisch technische wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2020 De raad voorstellen de Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum 2020 vast te stellen overeenkomstig bijgevoegde raadsvoorstel. Conform besloten
Wethouder Maouche Beleid Sociaal Domein Verlening subsidie 2023 Stichting Leergeld Arnhem
  1. Verlenen van een subsidie van €163.100,- per jaar aan Stichting Leergeld Arnhem voor de uitvoering van de voorzieningen uit het Kindpakket zoals opgenomen in de begroting van de herziene subsidieaanvraag 2023.
  2. Af te wijken van de aanvraagtermijn zoals die is vastgelegd in de Algemene subsidie verordening 2014.
  3. Stichting Leergeld Arnhem ontheffing te verlenen van de verplichting om een accountantsverklaring aan te leveren bij de aanvraag tot subsidievaststelling 2023.
Conform besloten
Wethouder Mulder Beleid Sociaal Domein Verordening jeugdhulp gemeente Renkum 2023 Gemeenteraad voorstellen om de Verordening Jeugdhulp gemeente Renkum 2023 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Jeugdhulp gemeente Renkum 2021. Conform besloten