B&W besluitenlijst week 42 - 2022

Vastgesteld in de vergadering van 1 november 2022.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Maouche Beleid Sociaal Domein Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Renkum 2022-2 Vaststellen van de beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Renkum 2022-2. Conform besloten
Wethouder Maouche Beleid Ruimtelijk Domein

Inzageperiode concept-NRD Regionale Energiestrategie 2.0

Kennis nemen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die vooraf gaat aan de milieueffectrapportage (planMER) RES Groene Metropoolregio.
De concept NRD ter inzage te leggen voor zienswijzen in week 43, met een sluitingsdatum voor het indienen van zienswijzen op 23 december 2022.
Aan de gemeenteraad voorstellen om geen zienswijze in te dienen op de concept NRD.
Conform besloten