B&W besluitenlijst week 40 - 2021

Vastgesteld in de vergadering van 12 oktober 2021.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Burgemeester Agnes Schaap Beleid Dienst
Verlening & Bedrijf
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: deelname regionale opgaven 2022 De raad voor te stellen:
  • Kennis te nemen van de Regionale agenda 2022 van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.
  • Deel te nemen aan alle 5 de regionale opgaven.
  • Het college toestemming te geven om de vijf opgaveovereenkomsten voor de regionale opgaven af te sluiten.
De 5 opgaveovereenkomsten, onder voorbehoud van toestemming door de raad, aan te gaan.
Conform besloten
Wethouder Rolink Beleid Sociaal Domein Regiovisie Volksgezondheid 2021-2025 De raad adviseren de herijkte regionale gezondheidsvisie vast te stellen als lokale richtlijn voor gezondheid. Conform besloten
Wethouder Mulder Beleid Sociaal Domein Wijziging regeling MGR
  • de raad voorstellen om toestemming te geven om de regeling van de MGR te wijzigen zoals aangegeven in de geel gemarkeerde tekst in bijgaande “te wijzigen regeling” in bijlage;
  • de raad voorstellen om geen gebruik te maken van de gelegenheid tot het uiten van wensen en bedenkingen aan het algemeen bestuur ten aanzien van de instelling van een nieuw te vormen bestuurscommissies; 
  • de raad voorstellen om geen gebruik te maken van het indienen van een zienswijze op de door deze veranderingen gewijzigde begroting 2022.
Conform besloten
Wethouder Rolink Beleid Sociaal Domein Wijzigen regeling BVO-DRAN De raad voorstellen toestemming te verlenen voor het wijzigen van de regeling doelgroepenvervoer BVO-DRAN volgens het bijgaande wijzigingsbesluit (wijzigingsregeling). Conform besloten
Wethouder Rolink Beleid Sociaal Domein Aangaan intentieovereenkomst dementie en onderschrijven van de pijlers aanpak eenzaamheid.
  • Besluiten bijgaande intentieovereenkomst dementie aan te gaan.
  • Besluiten bijgaande pijlers voor de aanpak tegen eenzaamheid te ondertekenen. 
  • Burgemeester Schaap vragen wethouder Rolink te machtigen om de intentieovereenkomst dementie te ondertekenen en de pijlers voor de aanpak tegen eenzaamheid te onderschrijven.
  • De gemeenteraad informeren over het ondertekenen van de intentieovereenkomst- en verklaring met een raadsinformatiebrief.
Conform besloten