B&W besluitenlijst week 36 - 2021

Vastgesteld in de vergadering van 14 september 2021.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Sandmann Regie & Projecten Kaderstelling Don Bosco Renkum De raad voorstellen: 
  • De ruimtelijke kaders voor het project Don Bosco vast te stellen.
  • Het stedenbouwkundigplan Don Bosco vast te stellen.
  • Het beeldkwaliteitsplan Don Bosco in ontwerp vast te stellen.
Conform besloten
Wethouder Sandmann Ruimtelijk Domein, Team Beleid Verstedelijkingsstrategie Groene Metropool De Verstedelijkingsstrategie (concept, 30 juni 2021) voorleggen aan de gemeenteraad met het voorstel:
  • Het Verstedelijkingsconcept (deel 1) vast te stellen als basis voor de verdere samenwerking met de partners (rijk, regio’s en provincies) op het gebied van verstedelijking, economie, bereikbaarheid, groen en leefbaarheid;
  • In te stemmen met de werkwijze en het principe van nadere gebiedsuitwerkingen (deel 2);
  • De ontwerpprincipes van dit concept door te vertalen naar het eigen lokale omgevingsbeleid.
Conform besloten