B&W besluitenlijst week 35 - 2023

Vastgesteld in de vergadering van 5 september 2023.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Maouche Beleid Sociaal Domein Aanwijzing toezichthouders Participatiewet en Wmo
 1. De heer T. la Gordt Dillie benoemen als tijdelijk onbezoldigd ambtenaar vanwege het uitoefenen van toezichthoudende taken als opgenomen in bijgevoegd Aanwijzingsbesluit
 2. Bijgevoegd besluit aanwijzing toezichthouders Participatiewet en Wmo vaststellen.
Conform besloten
Wethouder Maouche Beleid Ruimtelijk Domein Voorstel aanpak Dierenwelzijnsbeleid
 1. De gemeenteraad voorstellen de volgende kaders mee te geven bij het op te stellen dierenwelzijnsbeleid:
  1. Vaststellen dat het uitvoeren van de wettelijke taak van dierenvervoer en dierenopvang financieel is ingebed bij de gemeente. 
  2. Vaststellen dat het aanstaande beleidsproces zich ook richt op preventie van dierenleed.
  3. Vaststellen dat het aanstaande beleidsproces uitwijst hoe de gemeente inwoners met een kleine beurs gaat ondersteunen in het verzorgen en houden van hun huisdieren. 
 2. De gemeenteraad voorstellen de vastgestelde punten in dierenwelzijnsbeleid door B&W uit te laten werken.
Conform besloten
Wethouder Maouche Beleid Ruimtelijk Domein Ondertekenen Schone Lucht Akkoord
 1. Besluiten tot het ondertekenen van het Schone Lucht Akkoord.
 2. Aanbieden van de raadsbrief Ondertekening Schone Lucht Akkoord aan de gemeenteraad.
Conform besloten
Wethouder Maouche Beleid Ruimtelijk Domein Vaststellen bestemmingsplan “Uiterwaarden kasteel Doorwerth 2023” De gemeenteraad voorstellen:
 • instemmen met de reactie op de zienswijzen;
 • het bestemmingsplan "Uiterwaarden kasteel Doorwerth 2023" ongewijzigd vast te stellen;
 • geen exploitatieplan vast te stellen.
Conform besloten
Wethouder Maouche Beleid Ruimtelijk Domein Reactie naar aanleiding van de Milieueffectrapportage van Smurfit Kappa Parenco De reactie, zoals weergegeven in de bijgevoegde adviesnotities over de milieueffectrapportage van Smurfit Kappa Parenco (SKP), indienen bij de provincie. (Witteveen en Bos d.d. 23 augustus 2023, referentie 138252/23-013.600 en Buro Blauw d.d. 19 augustus 2023, kenmerk 11462-fdbr-notitie-1447)   Conform besloten