B&W besluitenlijst week 33 - 2021

Vastgesteld in de vergadering van 24 augustus 2021.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder  Maouche Regie en Projecten Beheerplan Water en Riolering en bijbehorend kostendekkingsplan
 • Vaststellen van het Beheerplan Water en Riolering, inclusief het kostendekkingsplan dat uitgaat van een vast btw-bedrag
 • Doorgeleiden van de stukken naar de raad met de volgende beslispunten:

a.    Kennisnemen van het Beheerplan Water en Riolering
b.    Het Kostendekkingsplan behorend bij het Beheerplan Water en Riolering vaststellen
c.    Het opheffen van de voorziening rioolheffing

Conform besloten
Wethouder  Maouche Beleid Ruimtelijk Domein Jaarstukken 2020 en begroting 2022/meerjarenraming 
2023-2025 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
 
 • Aan de raad voorstellen om geen zienswijze in te dienen tegen de jaarstukken 2020 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem
 • Aan de raad voorstellen om bijgevoegde zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting 2022/meerjarenraming 2023-2025 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem.
Conform besloten
Wethouder Mulder Regie en Projecten Vastgoed: uitvoeringsplan, DMJOP en noodzakelijk onderhoud gemeentehuis en -werf.
 • Vaststellen van het uitvoeringsplan vastgoed.
 • Vaststellen Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan (DMJOP) en de raad vragen hiermee in te stemmen conform raadsvoorstel.
 • Vaststellen van het noodzakelijk onderhoud gemeentehuis en gemeentewerf en de raad vragen hiermee in te stemmen conform raadsvoorstel
Conform besloten
Wethouder Mulder Regie en Projecten Integraal Huisvestingsplan onderwijs gemeente Renkum

Vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan en de gemeenteraad vragen hiermee in te stemmen conform raadsvoorstel.

Conform besloten
Wethouder Sandmann Beleid Ruimtelijk Domein     Retailvisie Oosterbeek
 • Instemmen met de Retailvisie Centrum Oosterbeek.
 • De Retailvisie Centrum Oosterbeek ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
Conform besloten
Wethouder Mulder

Beleid Sociaal Domein

Sportvisie gemeente Renkum
 • Besluiten de sportvisie gemeente Renkum met raadsvoorstel aan de raad voor te leggen met het verzoek de sportvisie vast te stellen.
 • Besluiten om tweejaarlijks een uitvoeringsplan op te stellen en verantwoording en monitoring te laten plaats vinden via de planning en control cyclus.
Conform besloten
Wethouder Rolink  Beleid Sociaal Domein Verlening subsidie 2022 Stichting Veilig Thuis
 • Subsidie verlenen aan de stichting Veilig Thuis voor het jaar 2022 van € 168.194,-;
 • De subsidie in 2 termijnen van € 84.097,- te bevoorschotten 
Conform besloten
Wethouder Sandmann Regie en Projecten Wolfheze Boven Heide Samenwerkings-overeenkomst Samenwerkingsovereenkomst Wolfheze Boven Heide aangaan. Conform besloten
Wethouder Sandmann Beleid Ruimtelijk Domein Verzelfstandiging van de weekmarkten in gemeente Renkum
 • Besluiten tot het verzelfstandigen van de weekmarkten met ingang van 1 januari 2022, onder voorbehoud dat de raad besluit conform het onder 2 genoemde voorstel.
 • De raad voorstellen de Marktverordening gemeente Renkum 2008 en de Verordening marktgelden 2021 met ingang van 1 januari 2022 in te trekken conform bijgevoegd raadsvoorstel. 
 • Kennisnemen van de concept bruikleenovereenkomst die met de Stichting zal worden aangegaan met ingang van 1 januari 2022, onder voorbehoud dat de raad besluit conform het onder 2 genoemde voorstel.
 • Instellingsbesluit warenmarkten aan te nemen per 1 januari 2022.
 • Intrekkingsbesluit marktreglement vast te stellen per 1 januari 2022.
Conform besloten