B&W besluitenlijst week 29 - 2021

Vastgesteld in de vergadering van 17 augustus 2021.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Mulder Beleid Sociaal Domein  Benoeming lid Jongerenraad Jip Oomen benoemen als lid van de Jongerenraad met ingang van 1 juli 2021. Conform besloten
Wethouder  Maouche Beleid Sociaal Domein      Subsidieverlening Kindpakket/St. Leergeld Arnhem 2021
  •  Verlenen van een subsidie van € 99.000,- per jaar aan Stichting Leergeld Arnhem voor de uitvoering van voorzieningen uit het Kindpakket zoals opgenomen in de subsidieaanvraag 2021.
  • Het volledige subsidiebedrag in één keer in juli 2021 uitbetalen aan Stichting Leergeld Arnhem.
  • Af te wijken van de aanvraagtermijn zoals die is vastgelegd in de Algemene subsidie verordening 2014.
  • Stichting Leergeld Arnhem ontheffing te verlenen van de verplichting een accountantsverklaring aan te leveren bij de aanvraag tot subsidievaststelling.
Conform besloten
Wethouder Maouche Team Beleid Ruimtelijk Domein        Overdracht landgoederen Hemelseberg en Pietersberg
  • Conform concept-overeenkomst de landgoederen Hemelseberg en Pietersberg overdragen aan Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen tegen een deel van landgoed Boschveld en een financiële vergoeding;
  • De gemeenteraad in het kader van de actieve informatieplicht informeren over de concept-overeenkomst.
  • De definitieve overeenkomst aan te gaan pas nadat de gemeenteraad is geïnformeerd.
Conform besloten
Wethouder Rolink

Team Beleid Sociaal Domein        


 

Subsidie co-financiering Verlenen van een subsidie uit Budget KLEIN met gebruik maken van de hardheidsclausule € 2.000,- van stichting Opdat wij niet vergeten (H. Ariens) voor oprichting diverse gedenktekens lokale slachtoffers Slag om Arnhem. Conform besloten
Gemeentesecretaris  College Besluit wijzigingen Legesverordening De Legesverordening 2021 aanpassen i.v.m. de verhoging van het maximumtarief van de identiteitskaart en daartoe Besluit tot wijziging van de Legesverordening 2021 vaststellen.   Conform besloten