B&W besluitenlijst week 27 - 2024

Vastgesteld in de vergadering van 9 juli 2024.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Burgemeester Schaap Concernstaf Wijziging GR Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen uittreding Gemeente Montferland De gemeenteraad adviseren om geen zienswijze in te dienen op het wijzigingsbesluit van de gemeen-schappelijke regeling van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Conform besloten
Wethouder Maouche Beleid Ruimtelijk Domein Vaststellen bestemmingsplan 'De Hes-west 2024' en ontwerpbeeldkwaliteitplan 'Park De Hes' & besluit hogere grenswaarde geluid

De gemeenteraad voorstellen:

 1. Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan
  1. in te stemmen met de gegeven reactie op de ingediende zienswijzen en de buiten de termijn ingediende zienswijzen (190247, 190714 en 195871) niet ontvankelijk te verklaren;
  2. het bestemmingsplan 'De Hes-west 2024' gewijzigd vast te stellen;
  3. het 'Beeldkwaliteitplan Park De Hes' ongewijzigd vast te stellen;
  4. geen exploitatieplan vast te stellen;

Zelf besluiten:

 1. Besluit hogere grenswaarde
  1. het besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor de woningen in De Hes-west ongewijzigd vast te stellen.
Conform besloten