B&W besluitenlijst week 27 - 2021

Vastgesteld in de vergadering van 13 juli 2021.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Burgemeester Schaap Team Beleid Dienst
Verlening en Bedrijf
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: vaststellen wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Het Besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen vast te stellen. Conform besloten
Wethouder  Maouche Regie en Projecten Kredietaanvraag reconstructies Enkweg en Groenendaalseweg te Renkum
  • De uit te voeren werkzaamheden voor de reconstructie van de Enkweg en de Groenendaalseweg te Renkum voor kennisgeving aannemen;
  • Beschikbaar stellen van krediet voor de voorbereiding en uitvoering van de reconstructies van de wegen ter hoogte van € 356.000,-;
  • Beschikbaar stellen van krediet voor de voorbereiding en uitvoering van de riolering en regenwatervoorzieningen ter hoogte van € 295.000,-;
  • De jaarlijkse kapitaallasten m.b.t. het benodigd krediet voor de reconstructies van de wegen ten laste brengen van het budget voor rehabilitatie van wegen;
  • De jaarlijkse kapitaallasten m.b.t. de riolering en regenwatervoorzieningen ten laste brengen van het GRP.
Conform besloten
Wethouder Sandmann Team Ruimtelijk Domein Opdrachtomschrijving onderzoek Nico Bovenweg 44. Offerte feitenrelaas project Nico Bovenweg 44 Oosterbeek.
  • Akkoord te gaan met uitvoering van de werkzaamheden door KokxdeVoogd beschreven in de offerte.
  • Akkoord te gaan met de uitgebrachte offerte van bureau KokxdeVoogd, inclusief een presentatie van de eindresultaten aan de raad.
  • Akkoord te gaan met het boeken van de bijbehorende financiële kosten op de post onvoorzien.
  • Akkoord te gaan dat over bovenstaande punten een informatiebrief via het college aan de raad zal worden toegestuurd. In deze raadsbrief wordt ook ingegaan op de nieuwe vragen die vanmorgen door de fractie van Gemeentebelangen zijn gesteld.
Conform besloten