B&W besluitenlijst week 26 - 2024

Vastgesteld in de vergadering van 2 juli 2024.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Van Bentem Regie & Projecten Ondersteuningsverklaring samenwerkingsovereenkomst Sint Josephkerk Verzenden ondersteuningsverklaring naar ondertekenaars samenwerkingsovereenkomst Sint Josephkerk Conform besloten
Wethouder Mulder Beleid Ruimtelijk Domein Objectovereenkomst Spooronderdoorgang Wolfheze
 1. Besluiten tot het aangaan van de als bijlage 1 bij dit voorstel gevoegde objectovereenkomst Onderdoorgang Wolfhezerweg te Wolfheze d.d. 13 juni 2024.
 2. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet, juncto artikel 5.1 lid 2 sub b en e van de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen op bijlage 3 behorende bij de Objectovereenkomst en de geheimhouding op te leggen tot het moment van zeven dagen na definitieve eindafrekening van het werk Spooronderdoorgang Wolfheze is verstreken.
 3. Op grond van artikel 88 lid 2 van de Gemeentewet de geheime informatie van bijlage 3 vertrouwelijk ter inzage te leggen voor de raad bij de griffie.
 4. De als bijlage 2 bij dit voorstel gevoegde raadsinformatiebrief te verzenden naar de raad.
Conform besloten
Burgemeester Schaap Interne Diensverlening Eerste wijziging mandaatbesluit en mandaatregister 2024 Vastellen van het mandaatbesluit 2024, eerste wijziging en het daarbij behorende register.  Conform besloten
Wethouder Mulder Financiën Jaarstukken 2023 Vaststellen van de Jaarstukken 2023:
 1. De Jaarstukken 2023 ter besluitvorming aanbieden aan de raad en daarbij:
  1. de raad voorstellen de Jaarstukken 2023, onder voorbehoud van de controleverklaring van de accountant, vast te stellen; 
  2. de controleverklaring en de bevindingen van de accountant zodra deze beschikbaar zijn aan de raad te verstrekken;
  3. in de septembercyclus de raad de gelegenheid te bieden om het gesprek over de bevindingen van de accountant te voeren;
€ 985.000,- van het resultaat te bestemmen, conform het hoofdstuk Resultaatbestemming- en besteding.
Conform besloten