B&W besluitenlijst week 26 - 2021

Vastgesteld in de vergadering van 6 juli 2021.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Rolink Team Beleid Sociaal Domein Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020
  • Kennisnemen van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo.
  • Informeren van de gemeenteraad over de uitkomsten van het onderzoek met een raadsbrief.
Conform besloten
Burgemeester Schaap Team Interne Dienst
verlening
Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers Vast te stellen dat er geen verrekening hoeft plaats te vinden over de neveninkomsten over 2020 van de (oud) collegeleden. Conform besloten
Wethouder Mulder Team Beleid Sociaal Domein Convenant woonplaatsbeginsel
  • Aangaan van het landelijk convenant inzake woonplaatsbeginsel.
  • Aan de burgemeester vragen om Manager sociaal domein, E. van Haarlem, te machtigen tot het invullen van het ondertekeningsregister.
Conform besloten