B&W besluitenlijst week 25 - 2024

Vastgesteld in de vergadering van 24 juni 2024.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Mulder Beleid Sociaal Domein Herijkte regiovisie Samen Veilig Vaststellen de Regiovisie 'Samen Veilig', aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling regio Arnhem en Achterhoek 2024 –2028. Conform besloten
Wethouder Mulder Beleid Sociaal Domein Toetreding inkoop Essentiële functies verblijf jeugd G7
  1. Kennisnemen van de Toelichting Inhoudelijke inkoop G7 essentiële functies (bijlage 1) en vaststellen van het ‘Toetredingsdocument Toelatingsprocedure (open house) essentiële functies jeugdhulp G7‘(bijlage 2) inclusief de bijlagen 3 tot en met 5.
  2. Het tarievenblad (bijlage 5) niet openbaar verklaren op grond van art. 5.1 lid 2 Woo: het document is opgesteld ten behoeve van intern beraad.
Conform besloten
Wethouder Mulder Beleid Sociaal Domein Raadsinformatiebrief beschermd wonen Kennisnemen van de raadsinformatiebrief (bijlage 1) over de financiële afspraken 2025 en deze door te geleiden naar de raad. Conform besloten
Wethouder Maouche Beleid Ruimtelijk Domein Oprichten Buurtklusbedrijf Huis van Renkum (Renkum voor Elkaar) een eenmalige subsidie te verlenen van €69.605 voor het in 2024 oprichten, organiseren en uitvoeren van een Buurtklusbedrijf in de gemeente Renkum. Conform besloten