B&W besluitenlijst week 24 - 2021

Vastgesteld in de vergadering van 22 juni 2021.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Rolink Team Beleid Sociaal Domein Raadsinformatiebrief Voorbereiding regionale samenwerking BW (Samen Aan Zet) vanaf 2022 Besluiten bijgaande brief (bijlage 1) over de regionale samenwerking Beschermd Wonen (Samen aan zet) vanaf 2022 te verzenden aan de raad. Conform besloten
Wethouder Mulder Concernstaf Normenkader accountantscontrole 2020
 1. Vaststellen van het normenkader voor de accountantscontrole 2020
 2. Gebruikmaken van de hardheidsclausule voor Tozo 1
 3. Bij de vaststelling van de jaarstukken 2020 de raad voorstellen gebruik te maken van de hardheidsclausule voor Tozo 1
Conform besloten
Wethouder Mulder Financiën Jaarstukken 2020
 • Vaststellen van de Jaarstukken 2020;
 • De Jaarstukken 2020 ter besluitvorming aanbieden aan de raad en daarbij:
  • de raad voorstellen de Jaarstukken 2020 vast te stellen;
  • de eventuele wijzigingen als gevolg van de afgeronde accountantscontrole te verwerken in de Jaarstukken 2020 die aan de raad worden aangeboden;
  • de controleverklaring en de bevindingen van de accountant zodra deze beschikbaar zijn aan de raad te verstrekken;
 • de raad voor te stellen een nieuwe bestemmingsreserve Integratie/ participatie nieuwkomers in te stellen en;
  • € 318.000 van het resultaat 2020 te bestemmen voor een storting in de reserve Integratie/ participatie (resultaatbestemming);
 • de raad voor te stellen een nieuwe bestemmingsreserve Projecten in te stellen en;
  • € 204.000 van het resultaat 2020 te bestemmen voor een storting in de reserve Projecten (resultaatbestemming);

€ 62.000 van het resultaat te bestemmen voor 1A Ontwikkelbudget Renkum voor Elkaar (€ 34.000),  1B Culturele educatie (€ 18.000) en 2L Theaterfestival Gelders Arcadië (€ 10.000) conform het hoofdstuk Resultaatbestemming- en besteding;
Gebruikmaken van de hardheidsclausule voor Tozo 1 door de raad in te laten stemmen met de bijgevoegde bestuursverklaring.

 
Wethouder Rolink Team Beleid Sociaal Domein Regionaal Muziekakkoord Gelderland Midden Besluiten om het Regionaal Muziekakkoord Gelderland Midden aan te gaan Beslispunt voor burgemeester: Wethouder H.H.M. Rolink voor ondertekening te machtigen Conform besloten