B&W besluitenlijst week 23 - 2024

Vastgesteld in de vergadering van 11 juni 2024.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Maouche Beleid Ruimtelijk Domein Mandaatbesluit aanbesteding en verwerking gft vanaf 2025
  1. Het college van de gemeente Arnhem, als penvoerder van de aanbesteding, mandaat  verlenen tot het voorbereiden en uitvoeren van de aanbestedingsprocedure.
  2. Het college van de gemeente Arnhem mandaat te verlenen om, in het geval van een juridisch geschil over de aanbesteding verwerking gft-afval, verweer te voeren waarbij de kosten van de procedure evenredig worden verdeeld over de deelnemende gemeenten.
  3. Het mandaatbesluit ‘Aanbesteding verwerking gft-afval vanaf 2025’, zoals bijgaand, vast te stellen.
Conform besloten
Wethouder Mulder Beleid Sociaal Domein Jaarverantwoording toezicht en handhaving 
kinderopvang 2023
  1. De jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2023 vast te stellen.
  2. De vastgestelde jaarverantwoording te zenden aan de Inspectie van het Onderwijs.
  3. De vastgestelde jaarverantwoording ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen.
Conform besloten
Wethouder van Bentem Regie en Projecten Raadsbrief project Talsmalaan De raad te informeren middels bijgevoegde raadsbrief over het project Talsmalaan/Pieter Reijenga Mavo. Conform besloten
Burgemeester Schaap Interne Dienstverlening Verzoek tot opheffen geheimhouding contractdocumenten aanbesteding OVL
  1. Het Woo-verzoek van 2 februari 2022 inhoudende het verzoek tot opheffing van de geheimhouding door te sturen naar de gemeenteraad.
  2. Aan de gemeenteraad te adviseren de geheimhouding van de 4 contractdocumenten, die voor hen ter inzage worden gelegd, niet op te heffen.
  3. Aan de gemeenteraad te adviseren in afwijking van het besluit van 30 januari 2019 de geheimhouding te baseren op grond van artikel 5.1, eerste lid, onder c en artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Woo.
Conform besloten