B&W besluitenlijst week 22 - 2024

Vastgesteld in de vergadering van 4 juni 2024.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Burgemeester Schaap Interne Dienstverlening Vervangingsregeling gemeentesecretaris Bijgevoegde vervangingsregeling gemeentesecretaris gemeente Renkum 2024 vaststellen. Conform besloten
Burgemeester Schaap Externe Dienstverlening Diverse beslispunten in het kader van de Europees Parlementsverkiezing op 6 juni 2024
  1. Instelling Gemeentelijk stembureau (GSB).
  2. Het aantal stembureaus vast te stellen.
Conform besloten
Wethouder Maouche Beleid Ruimtelijk Domein Convenant Schoon en Emissieloos bouwen
  1. De doelstelling en de inhoud van de als bijlage bijgevoegde routekaart en het convenant te onderschrijven, en daarom tot ondertekening van het convenant over te gaan.
  2. De aanpak uit de routekaart en de afspraken uit het bijbehorende convenant z.s.m toe te passen en uit te voeren, bij voorkeur binnen de implementatietermijn van 6 maanden en waar nodig te verwerken in de relevante beleidsdocumenten en gemeentelijke werkwijzen. 
  3. Bij ondertekening van het convenant de keuze te maken voor het toepassen van emissie-eisen van het basisniveau uit de routekaart.
Conform besloten