B&W besluitenlijst week 21 - 2024

Vastgesteld in de vergadering van 28 mei 2024.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Mulder Concernstaf Normenkader rechtmatigheidscontrole 2023 Vaststellen van het normenkader voor de rechtmatigheidscontrole 2023 Conform besloten
Wethouder Mulder Concernstaf Rechtmatigheidsverantwoording 2023 Vaststellen van de rechtmatigheidsverantwoording 2023 Conform besloten
Wethouder Mulder Financiën Voorjaarsnota 2024 De gemeenteraad voorstellen over te gaan tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2024. Conform besloten
Wethouder Mulder Financiën Perspectiefnota 2024-2028 De gemeenteraad voorstellen om de volgende kaders mee te geven voor de Begroting 2025:
  1. geen extra geld beschikbaar te stellen voor de genoemde ontwikkelingen;
  2. de volgende voorstellen uit te werken om te komen tot een sluitende begroting:
    1. stopzetten van de genoemde optionele activiteiten;
    2. voorbereiden van beleidskeuzes binnen de voorgestelde producten.
Conform besloten